برای دریافت پرسشنامه ها لطفا ایمیل یا پیامک بزنید

godarzi.2012@gmail.com

godarzi{dot}2012@yahoo.com

پرسشنامه

1.       پرسشنامه تعیین سبک رهبری توزیعی مدیران
2.       پرسشنامه سنجش رضایت شغلی کارکنان
3.       پرسشنامه سنجش تعهد سازمانی کارکنان
4.       پرسشنامه سنجش استرس شغلی کارکنان
5.       پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان
6.       پرسشنامه سنجش رضایت بیماران از خدمات بیمارستان
7.       پرسشنامه تعیین آگاهی از منشور حقوق بیمار در بیمارستان
8.       پرسشنامه میزان اجرای منشور حقوق بیمار در بیمارستان
9.       پرسشنامه میزان بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان
10.    پرسشنامه میزان موانع اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان
11.    پرسشنامه میزان بکارگیری حاکمیت بالینی در بیمارستان
12.    پرسشنامه میزان موانع اجرای موفقیت آمیز حاکمیت بالینی در بیمارستان
13.    پرسشنامه میزان اجرای نظام آراستگی (۵ اس) در محیط کار
14.    پرسشنامه ارزیابی وضعیت بهداشت سازمان
15.    پرسشنامه  ارزیابی وضعیت ایمنی سازمان
16.    پرسشنامه ارزیابی میزان آمادگی سازمان برای مقابله با بلایا و حوادث
17.    پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی
18.    پرسشنامه سنجش جو سازمانی
19.    پرسشنامه سنجش میزان توانایی سازمان در جذب دانش و تکنولوژِی
20.    پرسشنامه تعیین بلوغ سازمانی کارکنان
21.    پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات سازمان
22.    پرسشنامه تعیین میزان رضایت مشتریان
23.    پرسشنامه تعیین وفاداری مشتریان
24.    پرسشنامه تعیین بهره وری نیروی انسانی
25.    پرسشنامه تعیین سطح تبعيض اجتماعي
26.    پرسشنامه سنجش پرخاشگری
27.    پرسشنامه سنجش سلامت روان
28.    پرسشنامه سنجش خلاقیت و نوآوری
29.    پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت فردی
30.    پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت سازمانی
31.    پرسشنامه تعیین موانع شخصی خلاقیت
32.    پرسشنامه تعیین موانع سازمانی خلاقیت
33.    پرسشنامه سنجش کارآفرینی
34.    پرسشنامه سنجش سلامت عمومی
35.    پرسشنامه تعیین شخصیت
36.    پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی
37.    پرسشنامه سنجش افسردگی
38.    پرسشنامه تعیین سطح تفکر
39.    پرسشنامه روش مقابله با مشکلات
40.    پرسشنامه روش مقابله با استرس
41.    پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی
42.    پرسشنامه  تعیین ساختار سازمانی
43.    پرسشنامه طراحی شغل
44.    پرسشنامه  تعیین میزان مشارکت کارکنان
45.    پرسشنامه تعیین میزان پذیرش تغییر در کارکنان
46.    پرسشنامه تعیین  میزان روحیه کارگروهی در کارکنان سازمان
47.    پرسشنامه تعیین  میزان اثربخشی کار گروهی در سازمان
48.    پرسشنامه شناخت سازمان
49.    پرسشنامه شناخت مهارتهای مدیران اثربخش
50.    پرسشنامه ارزیابی مسیر شغلی کارکنان
51.    پرسشنامه تعیین ابعاد موفقیت سازمانی
52.    پرسشنامه سنجش موفقیت شغلی
53.    پرسشنامه تعیین توان حل مساله
54.    پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد
55.    پرسشنامه خویشتن شناسی
56.    پرسشنامه شناسایی ارتباطات
57.    پرسشنامه روابط متقابل شخصی
58.    پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت
59.    پرسشنامه سلسله مراتب نیازها
60.    پرسشنامه انتظار از شغل
61.    پرسشنامه هدف گذاری
62.    پرسشنامه سنجش قدرت سازمانی
63.    پرسشنامه رفتارهای سیاسی
64.    پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد
65.    پرسشنامه مدیریت زمان
66.    پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی
67.    پرسشنامه تعیین تعارض سازمانی
68.    پرسشنامه تضاد شغل
69.    پرسشنامه حل تضاد
70.    پرسشنامه مهارتهای مذاکره

 دانلود پرسشنامه عملکرد پژوهشی

دانلود پرسشنامه نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در پژوهش

دانلود پرسشنامه آموزش الکترو نیک و برنامه درسی

دانلود پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی معلمان و اساتید

دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی

دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس

دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش و تدریس استاد

دانلود پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی

دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال) و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه پیوند با مدرسه-دانش آموزان ابتدائی

دانلود پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت

دانلود پرسشنامه میزان محبوبیت معلمان دربین دانش آموزان

دانلود پرسشنامه میزان آگاهی مربیان ازحواس کودکان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

دانلود پرسشنامه شادی آکسفورد

دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن  و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

دانلود پرسشنامه جلسات دونفری موثر-موریس 1994

دانلود پرسشنامه جلسات توجیهی تیمی موثر-موریس 1994

دانلود پرسشنامه الگوهای نادرست در اداره جلسات

دانلود پرسشنامه ارزیابی کلیت شخصیت افراد شرکت کننده در جلسات

دانلود پرسشنامه مدیریت کردن جلسات یا تسهیل کردن

دانلود پرسشنامه جو سازمان 8 مولفه ای با 32 گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمان و تفسیر آن- ساسمن و دیپ

دانلود پرسشنامه جو سازماني نوآورانه

دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه

دانلود پرسشنامه بررسی جو کارکنان- باز پاسخ و کیفی-1992

دانلود پرسشنامه اعتماد متقابل کارکنان و مدیر-شولمن 1998و مایرز1991

دانلود پرسشنامه نحوه ارائه بازخورد- بوتال 1997

دانلود پرسشنامه سنجش پيچيدگي در سازمان و مولفه های آن-رابینز

دانلود پرسشنامه سنجش رسميت در سازمان و مولفه های آن-رابینز

دانلود پرسشنامه سنجش رسميت در سازمان و مولفه های آن-هیگ و آیکن

دانلود پرسشنامه تمرکز در سازمان و تفسیر آن

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو

دانلود پرسشنامه ارزیابی مسیر ترقی و تفسیر آن-تی جی دلانگ

دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه خودراهبري در يادگيري

دانلود پرسشنامه راهبرد های انگیزشی برای یادگیری

دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده- پدلر،برگوین و بویدل 1991

دانلود پرسشنامه سبک یادگیری کلب و نمره گزاری آن

دانلود پرسشنامه مشاوره ناتوانی یادگیری -لاتین- 2006

دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر

دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه ارزش و تفسیر آن- لوزیر

دانلود پرسشنامه شناخت ارزش ها و تفسیر آن- روکیچ

دانلود پرسشنامه اخلاق در پژوهش و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه معنويت سازمانی و مولفه های آن-میلیمن

دانلود پرسشنامه نگرش کارکنان به رئیس به عنوان مدیر یا رهبر-ترنر1998

دانلود پرسشنامه الگو بودن رهبر و اهل عمل بودن رهبران

دانلود پرسشنامه موانع رهبری کارآمد -1996

دانلود پرسشنامه رهبری دور اندیش و مولفه های آن-شاسکین 1995

دانلود پرسشنامه رهبری سازمان یادگیرنده و مولفه های آن-سنج 1990

دانلود پرسشنامه رهبری آزادی بخش و مولفه های آن-ترنر1998

دانلود پرسشنامه سبک رهبری(تحولی یا تبادلی) و تفسیر آن- وارنو بارک

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی سبک رهبری و تفسیر آن- باردنز و متزکاس

دانلود پرسشنامه سبک رهبری LPC (نظریه فیدلر) و تفسیر آن- فیدلر و چمرز

دانلود پرسشنامه سبک رهبري سالزمن

دانلود پرسشنامه رهبری اخلاقی

دانلود پرسشنامه رهبري معنوي فرای و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبري خدمتگزار و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه چند عاملي رهبري

دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه تئوری yxو(رهبر سنتی یاجدید)-شولمن 1998

دانلود پرسشنامه سنجش روابط رهبر-پیرو و تفسیر آن- فیدلر و چمرز

دانلود پرسشنامه پیرو موثر و تفسیر آن- آر آی کلی

دانلود پرسشنامه سبک مديريت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مفروضات مديريتی و تفسیر آن-اسچرمربورن

دانلود پرسشنامه عملیات مديريت و تفسیر آن-پورتر

دانلود پرسشنامه مدیر قرن 21 و تفسیر آن

دانلود لیست ویژگی های جذب مدیر جدید- کرینسکی و وبر 1997

دانلود پرسشنامه انتظارات عملکردی از مدیران ارشد و مولفه های آن-1992

دانلود لیست وپژگی ها و عادات افراد موثر- استیفان کاوی 1989

دانلود پرسشنامه رهبری تحولی در سازمان های دولتی-متکالف 2002

دانلود پرسشنامه آشوب و شغل مدیران و تفسیر آن- وایل

دانلود پرسشنامه اشتیاق به رایانه کامپیوتر و تفسیر آن-هاینسن،گلاس،نایت

دانلود پرسشنامه نگرش اقتضائی و تفسیر آن-هلریگل،اسلوکام و وودمن

دانلود پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام (فیدلر)و تفسیر آن-آیبید

دانلود پرسشنامه سنجش ساختار کار(فیدلر) و تفسیر آن-آیبید

دانلود پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) و تفسیر آن- لاداهل وكنجر

دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

دانلود پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها(توانمند سازی)

دانلود پرسشنامه (5C)سنجش مراحل تصمیم گیری-1996

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی  و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورمن و مولفه های آن

 دانلود پرسشنامه ادراک از مديريت

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی

 دانلود پرسشنامه تعهد سازماني و تفسیر آن- پورتر

 دانلود پرسشنامه تعهد سازماني آلن و ماير

دانلود پرسشنامه هوشمندی مدارس

 دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

دانلود پرسشنامه ویژگی های نو آوران دانشگاهی

 دانلود پرسشنامه روحيه معلمان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه روحيه معلمان - لاتین (100 گویه ای) بنتلی و رمپل PTO

دانلود پرسشنامه افسردگی زونگ

دانلود پرسشنامهافسردگی دانشجویان USDI

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

دانلود پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون

دانلود پرسشنامه سیاهه انگیزه ها مازلو

دانلود پرسشنامه سلسله مراتب نیاز ها (مازلو) و تفسیر آن-جونز و فیفر

 دانلود پرسشنامه روابط متقابل شخصی FIRO-B و تفسیر آن- شوتز

دانلود پرسشنامه نیاز ها و تفسیر آن- گوردون

دانلود پرسشنامه انتظار از شغل (هرزبرگ) و تفسیر آن- لازیر

دانلود پرسشنامه نیاز (مک کللند) و تفسیر آن- استیرز و پورتر

دانلود پرسشنامه نیازهای ERGو تفسیر آن-آلدرفر

دانلود پرسشنامه انتظار و تفسیر آن- هاکمن،لالر و پورتر

دانلود پرسشنامه هدفگذاری و تفسیر آن- لورنزی

دانلود پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت و تفسیر آن- ماینر و اسمیت

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

 دانلود پرسشنامه عملکرد شغلي پاترسون

 دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگي شغلي (ساعتچی و هومن)

 دانلود پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی

دانلود پرسشنامه مدیریت تغییر موفقیت آمیز

 دانلود پرسشنامه نگرش به تغيير سازماني

دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل و تفسیر آن-مارتین پاتچن

دانلود پرسشنامه منابع قدرت سیاسی

دانلود پرسشنامه اتلاف وقت-تال و وارن 1997

 دانلود پرسشنامه و فرم ارزيابي مدرسه و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه بهسازی کارکنان

دانلود پرسشنامه رویکرد بهسازی کارکنان-براون و سومرلاد1992

دانلود پرسشنامه مربی گری موثر-انجمن صنعتی1996

دانلود پرسشنامه مهارت های مربی گری موثر-انجمن صنعتی1996

دانلود پرسشنامه تفویض اختیار موثر- انجمن صنعتی1996

دانلود پرسشنامه تنوع در سازمان- کاندولا و فولرتون1998

دانلود پرسشنامه ارزیابی انتظارات تنوع در سازمان-اشنایدر 2001

دانلود پرسشنامه برابری در سازمان-اشنایدر 2001

دانلود پرسشنامه مصاحبه موثر

دانلود پرسشنامه درک فرهنگ سازمان-پاسخ باز -کیفی

دانلود پرسشنامه امتیاز دهی شاخص های فرهنگ سازمان-کامرون و کوئین

دانلود پرسشنامه حساسیت فرهنگی در برنامه درسی اجراشده

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی و تفسیر آن- کارل هیموئیتز

دانلود پرسشنامه فرهنگ کلاس و تفسیر آن- رابینز

دانلود پرسشنامه نگرش های فرهنگي هافستد و تفسیر آن-دورفمن

 دانلود پرسشنامه مطالعات ميان فرهنگي هافستد

دانلود پرسشنامه درک فرهنگ سازمان-پاسخ باز -کیفی

دانلود پرسشنامه امتیاز دهی شاخص های فرهنگ سازمان-کامرون و کوئین

دانلود پرسشنامه ارزیابی سازمان به عنوان یک کارفرما-بارو و داونپورت 2002

دانلود پرسشنامه توسعه فضای انگیزشی- بارو و داونپورت 2002

 دانلود پرسشنامه اندازه گيري نگرش کارکنان به سازمان

دانلود پرسشنامه سنجش نظام مدیریت استعداد سازمان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت و تفسیر آن- فیفر

دانلود پرسشنامه خلاقیت

دانلود پرسشنامه خلاقیت 40 سوالی

دانلود پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی و نمره گذاری آن- رندسیپ

دانلود پرسشنامه خلاقیت 60 سوالی

دانلود پرسشنامه خود سنجی خلاقیت (لاتین)

دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)

دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوري شغلي و نمره گذاری آن-مارتین پاتچن

 دانلود پرسشنامه نوآوري سازماني (مدرسه)

دانلود پرسشنامه ارزیابی تریز (TRIZ)

دانلود پرسشنامه پذیرش اجتماعی

دانلود پرسشنامه نوشخوار فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی

دانلود پرسشنامه سازگاری بل

دانلود پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

دانلود پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر ، ای ، راتوس

دانلود پرسشنامه تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993) و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه بحران هویت و اجزای آن

دانلود پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS

دانلود پرسشنامه خود – کار آمدی کودکان لد و ویلر

دانلود پرسشنامه خود اثربخشی- شرر و همکاران

دانلود پرسشنامه خود گسستگی

دانلود پرسشنامه خود شکوفایی

دانلود پرسشنامه خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده

دانلود پرسشنامهخود پنداره کودکان پیرز - هریس

دانلود پرسشنامه خود پنداره SCQ راج کمار ساراسوت

دانلود پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن

دانلود پرسشنامه منبع کنترل

دانلود پرسشنامه برتری نیمکره های مخ واگنر و ولز

دانلود پرسشنامه هوش معنوی مولفه ها و نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه هوش هيجاني

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی 9 گویه ای و امتیاز بندی- دان 2001

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار آن

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگي 1

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگي 2

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت شت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

دانلود پرسشنامه مديريت کيفيت فراگيرTQM و مولفه های آن-کیفیت فدرال

دانلود پرسشنامه کيفيت زندگي

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- والتون و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه شیوه زندگی- لوگان

دانلود پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي مولفه های آن

دانلود پرسشنامه باورهای شخصی-الیس

دانلود پرسشنامه اهداف پیشرفت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه اهداف هوشمندانه SMART

دانلود پرسشنامه سبک های رفتاری و بلوغ

دانلود پرسشنامه رفتار منطقی-شرکی و وایتمن

دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن-لازاروس

دانلود پرسشنامه قاطعیت-گمنریل و ریکی

دانلود پرسشنامه وسواس فکری-گیب و همکاران

دانلود پرسشنامه سخت کوشی- بارتون

دانلود پرسشنامه موفقيت و ارتقا و تفسیر آن-رادسیپ

دانلود پرسشنامه ابعاد موفقیت و تفسیر آن-پارکر و کاز مایر

دانلود پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت « پدیده غلط انداز»

دانلود پرسشنامه مهارت هاي مديران موثر و تفسیر آن-کامرون و وتن

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی و تفسیر آن-بارتون

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات و تفسیر آن-سوسمان و کریونوس

دانلود پرسشنامه شنود موثر و تفسیر آن-گلن و پود

دانلود پرسشنامه ارزيابي ابعاد سازماني و تفسیر آن-ساشکین و موریس

دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ و تفسیر آن-پریزیوزی

دانلود پرسشنامه شناخت شغل JCM و تفسیر آن- جان واگنر

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به تیم یا گروه-مادیکس1998 و فراسر1993

دانلود پرسشنامه نقش مربی بر عملکرد تیم

دانلود پرسشنامه ارزیابی پیشرفت تیم-ترنر1998 و فریزر1993

دانلود پرسشنامه شناخت تیم کاری و تفسیر آن- جک گیب

دانلود پرسشنامه بهبود تیم و تفسیر آن- هلریگل

دانلود پرسشنامه کارگروهی و تفسیر آن- ایوانز و جارویس

دانلود پرسشنامه اثربخشی گروهی و تفسیر آن- فریدمن

دانلود پرسشنامه فراشناختی

دانلود پرسشنامه نام تجاری(برند)

دانلود پرسشنامه احوال شخصی وود و ورث

دانلود پرسشنامه شناخت شخصیت و تفسیر آن-باس، والنزی و الدریج

دانلود پرسشنامه شخصیت و تفسیر آن-دوبرین

دانلود پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل

دانلود پرسشنامه شخصیت مینه سوتا فرم بلند

دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

دانلود پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B

دانلود پرسشنامه شخصیت خود شیفته

دانلود پرسشنامه شخصیت سازمان

دانلود پرسشنامه حل مساله و تفسیر آن-هلریگل، اسلوکوم و وودمن

دانلود پرسشنامه توانایی شهودی و تفسیر آن-آگور

دانلود پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد و تفسیر آن-جولیان راتر

دانلود پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی و تفسیر آن-برگر

دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی و تفسیر آن-وتن و کامرون

دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان

دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان ایرانی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی و مولفه های آن-دیز

دانلود پرسشنامه سنجش کارآفرینی و تفسیر آن-اسکاربروف و زیمرر

دانلود پرسشنامه کارآفرینی و تفسیر آن-رابینز

دانلود پرسشنامه مهارت هاي مذاکره و تفسیر آن- پیره

دانلود پرسشنامه بهره وري

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان(بهره وری روزانه)و تفسیر آن-اسمیت و ریلی

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان و تفسیر آن-کوئین

دانلود پرسشنامه مدیریت بحران

دانلود پرسشنامه مديريت تضاد

دانلود پرسشنامه تضاد شغل و تفسیر آن-دوبرین

دانلود پرسشنامه حل تضاد و تفسیر آن-ساسمن و دیپ

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد و تفسیر آن-رابینز

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی1

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه خطرات ناشی از مدیریت تضاد-توماس و کیلمن1974

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه کيفيت آموزش استاد

دانلود پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده

دانلود پرسشنامه ارزيابي نظام پيشنهادات

دانلود پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد و تفسیر آن- رابرت کوئین

دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد (مالکوم بالدریج)

دانلود پرسشنامه سنجش ارزیابی عملکرد از مدیریت عملکردآرمستراگ2000

دانلود پرسشنامه پیشرفت عملکرد- اگان 1995

دانلود پرسشنامه سنجش مدیریت عملکرد کارآمد-باکینگهام و کافمن2001

دانلود پرسشنامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت- لاتین- 35 گویه ای

دانلود پرسشنامه ارزشیابی تدریس-التون و پارتینگتون 1993

دانلود پرسشنامه ارزشیابی سالانه گروه های آموزشی تابع

دانلود پرسشنامه خود ارزشیابی کارکنان

دانلود پرسشنامه شایستگی مدیر با متد 360 درجه و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه نگرش به سبک تدريس

دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعليم و تربيت

دانلود پرسشنامه هدایت حرفه ای کارکنان آموزشی- 1992

دانلود پرسشنامه رشد حرفه ای

دانلود پرسشنامه شایستگی حرفه ای

دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه اي و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان و تفسیر آن-لوزیر

دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

دانلود پرسشنامه نگرش دینی

دانلود پرسشنامه گرایش سلطه گری

دانلود پرسشنامه فاصله قدرت مولفه های آن

دانلود پرسشنامه نفوذ(اعمال قدرت) و تفسیر آن-سوسمان و دیپ

دانلود پرسشنامه قدرت حرفه ای و تفسیر آن-آیونسویچ و ماتسون

دانلود پرسشنامه سنجش قدرت مداری و تفسیر آن-کریستی و جیس

دانلود پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران و تفسیر آن-متز و تود

دانلود پرسشنامه سیاسی بودن سازمان و تفسیر آن-فرایز و کاکمار

دانلود پرسشنامه رفتار های سیاسی و تفسیر آن- دوبرین

دانلود پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد و تفسیر آن- بایرنز

دانلود پرسشنامه توانمند سازي

دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران

دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو (1997)

دانلود پرسشنامه اعتماد بین شخصی – مردان

دانلود پرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ

دانلود پرسشنامه سنجش هیجان مارک و دیویس و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه الگوهای رفتاری (ناشکیبایی، درگیری شغلی و سخت کوشی) و تفسیر آن-ایوانسویچ و ماتسون

دانلود پرسشنامه استرس و تفسیر آن- الیوت

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی استرس و تفسیر آن- اورلی و گیردانو

دانلود پرسشنامه استرس و تفسیر آن- ویلیام دایر

دانلود پرسشنامه ارزیابی استرس در شغل و تفسیر آن- هلریگل و اسلوکام

دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

دانلود پرسشنامه استرس هولمز راهه/ ارزیابی دگرگونی های زندگی

دانلود پرسشنامه تاثیر استرس و مراحل آن- میلر 1994

دانلود پرسشنامه آسیب پذیری در برابر استرس- تال و وارن 1997

دانلود پرسشنامه اضطراب و نمره گذاری آن

 دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

دانلود پرسشنامه اضطراب مدرسه

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

دانلود پرسشنامه پرخاشگری AGQ

دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه انسجام خانوادگی

دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

دانلود پرسشنامه خود کارآمدی درسی جینگ و مورگان(1999) و مولفه ها

دانلود پرسشنامه رابطه معلم و شاگردی مورای و زوویچ (2010) و مولفه ها

دانلود پرسشنامه رابطه ولی و فرزندی مادر

دانلود پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین

دانلود پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی- استیفن رابینز و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی در محیط کار و تفسیر آن- مارتین جی کانون

دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

دانلود پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_والاس و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی کلبرگ

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی هوی وتارتر-1991 و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

دانلود پرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq)

دانلود پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی

دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودک مانز و کارنز (والدین و معلمان)

دانلود پرسشنامه باور های دنیای عادلانه و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه دلبستگی مکان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه جامعه پذیری و تفسیر آن- رالف کتز

دانلود پرسشنامه تاب آوری سازمانی

دانلود پرسشنامه سنجش اهمال کاری سازمانی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه ترک داوطلبانه شغل(ترک خدمت) و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه طراحی سازمان و تفسیر آن-ویگا و یانوزاس

دانلود پرسشنامه طراحی شغل و تفسیر آن-ایوانسویچ و ماتسون

دانلود پرسشنامه غنی سازی شغل و تفسیر آن-ریف و تاینل

دانلود پرسشنامه سنجش بروکرات مداری و تفسیر آن-دوبرین

 دانلود مجموعه آزمون های حوزه روانشناسی و روانسنجی

 پرسشنامه بلوغ سازمانی
پرسشنامه میزان اجرای منشور حقوق بیمار در بیمارستان
پرسشنامه سنجش ميزان رعايت حقوق بيمار در بیمارستان دارای 41 سوالمی باشد.
سنجش میران رضایت کارکنان از سازمان و  شغل آنها
  پرسشنامه استرس شغلی کارکنان
پرسشنامه ارزیابی وضعيت ايمني بيمارستان
پرسشنامه ارزیابی وضعیت بهداشت بیمارستان
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کارکنان
سنجش میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان
پرسنامه تعهد سازمانی کارکنان
پرسشنامه تعیین سبک رهبری مدیران
 پرسشنامه تعیین میزان بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان
 پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کارکنان:: برچسب‌ها: پرسشنامه, پرسشنامه رایگان, پرسشنامه مدیریتی, دانلود پرسشنامه رایگان, دانلود پرسشنامه
ن : خانم گودرزی
ت : یکشنبه 1392/03/19

برای دریافت پرسشنامه ها لطفا موضوع درخواستی ایمیل یا پیامک بزنید

godarzi.2012@yahoo.com

godarzi{dot}2012@yahoo.com

 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه آموزش الکترونیک و برنامه درسی

 دانلود پرسشنامه هوش معنوی
 
 دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال)
 
دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن  (طولانی شدن تحصیل)
 
دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر
 
دانلود پرسشنامه جو سازمان
 
دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو
 
دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان
 
دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف
 
دانلود پرسشنامه خود ارزیابی
 
دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو
 
دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان
 
دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
 
دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر
 
دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی برنز
 
دانلود پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی
 
دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی
 
دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی
 
دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی
 
 دانلود پرسشنامه ادراک از مدیریت
 
 دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر
 
 دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر
 
دانلود پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه
 
 دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری
 
 دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
 
 دانلود پرسشنامه روحیه معلمان
 
 دانلود پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
 
 دانلود پرسشنامه سبک مدیریت
 
 دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
 
 دانلود پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت
 
 دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون
 
 دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی
 
 دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
 
 دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی
 
 دانلود فرم ارزیابی مدرسه
 
 دانلود پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی هافستد
 
 دانلود پرسشنامه اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان
 
 دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی (مدرسه)
 
دانلود پرسشنامه تریز
 
دانلود پرسشنامه هوش هیجانی
 
دانلود پرسشنامه خلاقیت
 
دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرTQM
 
دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی
 
دانلود پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی
 
دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
 
دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی دانشجویان
 
دانلود پرسشنامه موفقیت و ارتقا
 
دانلود پرسشنامه مهارت های مدیران موثر
 
دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
 
دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ
 
دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
 
دانلود پرسشنامه مهارت های مذاکره
 
دانلود پرسشنامه بهره وری
 
دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد
 
دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش استاد
 
دانلود پرسشنامه ارزیابی نظام پیشنهادات
 
دانلود پرسشنامه نگرش به سبک تدریس
 
دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعلیم و تربیت
 
دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ
 
دانلود پرسشنامه اضطراب
 
دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
 
دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده
 
دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی
 
دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
 
دانلود پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین
 
دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده
 
دانلود مجموعه آزمون های حوزه روانشناسی و روانسنجی

پرسشنامه های، تحصیلی شغلی+پرشنامه های سری

» پرسش نامه فعالیت کسب و کار خانگی
» پرسش نامه خود کارآمدی کسب و کار خانگی
» پرسشنامه نگرش نسبت به کسب و کار خانگی
» پرسش نامه رفتار کارآفرینی
» پرسش نامه نگرش کارآفرینی
» پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی
» پرسش نامه استعداد شناختی کار آفرینی
» پرسش نامه فعالیت های کاریابی
» پرسشنامه خودکار آمدی کاریابی
» پرسشنامه باور های کاریابی
» پرسشنامه افکار ناکار آمد حرفه ای
» پرسش نامه خود کارآمدی تصمیم گیری شغلی
» پرسشنامه تصمیم گیری شغلی
» پرسشنامه اطلاعات مسیر شغلی
» شاخص تیپ انیگرام-هادسون
» پرسش نامه شخصیت مایرز بریگز
» تست بررسی ارزش های آلپورت شخصیت
» پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای
» پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
» پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند+فرم کوتاه
» پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند
» پرسشنامه رغبت استرانگ
 مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج
 » تمایل به مقابله نوجوان با مشکلات تجربه شده(A-COPE)
» مقیاس درک مسئولیت فرزندی(RFR)
» مقیاس سوگ پیش از تولد(PGS)
» مقیاس مهرورزی والدین(PNS)
» مقیاس منبع کنترل والدینی(ploc)
» ابزار پیوند خانوادگی(PBI)
» پرسشنامه اقتدار والدینی(PAQ)
» ارزیابی رابطه والد- فرزند (PCRS)
» گزارش والدین(PR)
» تست عاطفه والدینی(PAT)
» چک لیست مشکلات رفتاری و حافظه(MBPC)
» مقیاس رضایت والدینی کانساس(KPS)
» مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس(KFLS)
» شاخص نگرش های والدینی(IPA)
» شاخص ارتباطات خانواده(IFR)
» شاخص ارتباطات برادری و خواهری(ISR-IBR)
» مقیاس منبع کنترل جنینی(FHLC)
» مقیاس سنت های خانواده(FTS)
» فهرست روال روزمره زندگی و خط مشی های خانواده(FTRI)
» فهرست مسئولیت پذیری خانوادگی(FRI)
» پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی(FILE)
» شاخص سرسختی خانواده(FHI)
» مقیاس عملکرد خانواده(FFS)
» مقیاس توانمند سازی خانواده(FES)
» مقیاس های ارزیابی شخصی بحران های خانوادگی(F-Copes)
» پرسشنامه مقابله خانوادگی(FCI)
» شاخص جشن های خانوادگی(FCEL)
» مقیاس آگاهی خانوادگی(FAD)
» ابزار سنجش خانواده(FAD)
» فهرست سنجش محیطی(EAI)
» مقیاس مقابله با بیماری فرزند توسط والدین(CHIP)
» مقیاس های تاکتیک های تعارض(CT)
» مقیاس سنجش هم وابستگی(codi)
» مقیاس سنجش هم وابستگی(codi)
» نگرش نسبت به آمادگی در باره مراقبت طولانی مدت(ATPLTC)
» پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال-نوجوان(AAPI)
» پرسشنامه حوادث و تغییرات زندگی نوجوان-خانواده(A-FILE)
» پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر(STMI)
» پرسشنامه تاثیر هوشیاری همسر(SSII)
» پرسشنامه توانبخشی همسر(SEI)
» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
» مقیاس رویدادهای ارتباطی(RES)
» مقیاس سنجش رابطه(RAS)
» پرسشنامه ارتباطات اولیه(PCI)
» پرسشنامه احساس مثبت(PFQ)
» مقیاس سو رفتار فیزیکی با همسر(همسر آزاری فیزیکی)(PAPS)
» مقیاس عشق پر حرارات(PLS)
» مقیاس سوء رفتار با همسر:فیزیکی(همسر آزاری فیزیکی)(PASPH)
» مقیاس سوء رفتار با همسر:غیر فیزیکی(همسر آزاری غیر فیزیکی)(PASNP)
» مقیاس سوء رفتار فیزیکی با همسر(همسر آزاری غیر فیزیکی)(NPAPS)
» مقیاس منبع کنترل زناشویی میلر(MMLOC)
» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
» شاخص عدم ثبات زناشویی(MII)
» مقیاس شادمانی زناشویی(MHS)
» مقیاس پیروی از سنت های زناشویی(MSC)
» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
» فهرست سطح مقایسه ی زناشویی(MCLI)
» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
» مقیاس تعارض زناشویی کانزاس(KMS)
» مقیاس رویدادهای فرضی حسادت برانگیز(HjPE)
» مقیاس برابری/عدم برابری(E/I)
» مقیاس سازگاری دوتایی(DAS)
» مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل(DCFS)
» مقیاس سازگاری زوجین شاغل(DECS)
» شاخص رضایت زناشویی(IMS)
» پرسشنامه ناسازگاری بی یر-استرنبرگ-DQ
» مقیاس رقابت جویی(cs)
» پرسشنامه رضایت مراجع+Csq-8
» پرسشنامه قاطعیت+ai
» پرسشنامه پرخاشگری+aq
» مقیاس صمیمت+Is
» پرسشنامه وابستگی به دیگران+IDI
» حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده+Pss-fa
» حمایت اجتماعی-مقیاس دوستان+Pss-fr
» پرسشنامه فرایند جدا شدن-فردیت یافتن+S-IPI
» مقیاس تاکتیک های تعارض
» پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان+YA-FIles
» آزمون عاطفه خود آگاه+Tosca-2
» ابزار پیوند والدینی+pbi
» مقیاس رابطه ولی-فرزندی+pcrs
» مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر+caf+cam
» پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی+PCSSI
» شاخص روابط برادر و خواهری+IBR+ISR
» پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده+MFAI
» شاخص احقاق جنسی هالبرت+HISA
» مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی+P-D
» مقیاس رویداد های رابطه نامزدی+Res
» پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر+Pfq
» مقیاس تمایز یافتگی خود+DsI
» مقیاس خانواده اصلی+Fos
» پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج-احتمال طلاق+MII
» آزمون سازگاری زناشویی لاک-والاس+LWMAT
» پرسشنامه تعارضات زناشویی+تجدید نظر شده+MCQ-R
» پرسشنامه تعارضات زناشویی+MCQ
» شاخص رضایت زناشویی+Ims
» مقیاس سازگاری زن و شوهر+Das
» مقیاس خرسندی زناشویی+mhs
» مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده+faces-III
» پرسشنامه انریچ:پربارسازی و تقویت رابطه،ارتباط و خشنودی +enrich+پرسشنامه رضایت مندی زناشویی
» پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

 پرسشنامه های روانشناسی مثبت

 » پرسشنامه کیفیت زندگی فرم بهداشت جهانی+26 سوالی
» آزمون سخت رویی کوباسا
» پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت +چارلز. لي . شيفر
» پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد
» مقياس خوشکامی اسنيت-هميلتون
» پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبیرستانی
» پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم الف) ويژه مردان
» پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم ب) ويژه زنان
» پرسشنامه سازگاری
» پرسشنامه سنجش سازگاری بل+فرم بزرگسالان
» assertiveness+پرسشنامه
» آزمون هوش هیجانی+«بار– اُن»+۹۰ سوالی
» آزمون هوش هیجانی+20 سوالی
» پرسشنامه سلامت عمومي
» پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات
» پرسشنامه شکیبایی
» پرسشنامه خود شناسی
» پرسشنامه استرس
» پرسشنامه کنترل خشم
» چک لیست بهداشت روانی+دانلود

 پرسشنامه های شخصیتی و تشخیصی

 » پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
» مقیاس خود پنداره ی کودکان
» پرسش نامه خود پنداره
» مقیاس کنترل درونی-برونی رایتر
» آزمون منبع کنترل نوویکی و استریک لند
» آزمون منبع کنترل درونی ،شانس و افراد مسلط
» مقیاس های استرس کودرون
» هولمز و راهه +برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس)
» چک لیست بهداشت روانی
» آزمون تحمل ناکامی (ERTO)
» مقیاس سنجش افکار خودکشی بکBSSI
» آزمون افسردگی کودکان ماریاکو
» پرسشنامه افسردگی بک
» آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان
» مقیاس عزت نفس آیزنک
» مقیاس عزت نفس روزنبرگ
» پرسشنامه عزت نفس+((شکل تجدید نظر شده ی پرسشنامه کوپر اسمیت))
» پرسشنامه اضطراب امتحانTAI
» مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
» آزمون خودسنجی اضطراب زانک
» آزمون اضطراب وجودی گود
» آزمون اضطراب کتل
» مقیاس درون گرایی-برون گرایی میشل گوکلن
» پرسش نامه خصوصیات اخلاقی وودورث
» آزمون بررسی ارزش ها
» پرسشنامه پنج عاملی شخصیت+NEOPI-P
» فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90)
» فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90)
» پرسشنامه شخصیتی روان نژندی (KNPI)
» آزمون شخصیت+نوع A
» آزمون شخصیت نوع A وB
» آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان
» پرسشنامه شخصیت آیزنک+نمره گزاری
» آزمون شخصیتی کرنل+فرم N2
» پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر
» آزمون ۱۶ عاملی شخصیت کتل
» پرسشنامه افسردگی بک+فرم کودکان و نوجوان
» پرسشنامه افسردگی بک+13 ماده ای
» پرسشنامه شخصیتی روان نژندی+KNPI
» پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی
» پرسشنامه پرخاشگری+AGQ
» مقیاس خودپنداره پیرز-هریس
» پرسشنامه شخصیتی وودورث
» پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
» پرسشنامه سلامت عمومی+GHQ
» پرسشنامه اضطراب کتل
» پرسشنامه پرسشنامه فهرست تجدید نظر شده علایم روانی+Scl-90-R
» پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
» پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی
» پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند
» پرسشنامه بحران هویت

دانلود پرسشنامه سطح آمادگی مدیران تربیت بدنی

دانلود پرسشنامه سنجش سبک مشهود تصمیم گیری مدیر تربیت بدنی از دیدگاه زیردستان

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش و افکار دانشجویان نسبت به ورزش

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی آموزشگاه ها

ابعاد فرهنگ سازمانی که در این پرسشنامه مورد مطالعه قرار می گیرد:
خلاقیت
 خطر پذیری
 یکپارچگی و انسجام
 کنترل و سرپرستی
 سیستم پاداش
 الگوهای ارتباطی
 رهبری
 حمایت
 هوش
 پدیده تعارض
 
دانلود پرسشنامه تعیین سبک رهبری در میان مربیان کشتی

 دانلود پرسشنامه سنجش میزان نگرش به موفقیت مربیان

 دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی
دانلود پرسشنامه عزت نفس زندا ◄ 40 سوال

 دانلود پرسشنامه مقیاس خود کارآمدی کودکان ◄ 22 سوال

 عنوان : پرسشنامه مقیاس خود کار آمدی کودکان

  دانلود پرسشنامه خود آشکار سازی ◄ 47 سوال

دانلود پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر راتوس ◄ 30 سوال

 دانلود پرسشنامه خود پنداره-خویشتن شناسی مدیران - راج ساراسوت ◄ 48 سوال

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزشیابی علائم روانی SCL90 دارگوئیس ◄ 90 سوال

  عنوان : پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه) Beck Depression short Inventory BDI-S

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ◄ 13 سوال

دانلود پرسشنامه افسسردگی بک (Beck) - فرم بلند ◄ 21 سوال

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی بر اساس افکار خودکار ◄ 30 سوال

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی ویلیام زونگ ◄ 20 سوال

 دانلود پرسشنامه میزان تمایل به ملالت و خستگی ◄ 28 سوال

 عنوان : پرسشنامه میزان تمایل به ملالت و خستگی BPS Test

 دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس ◄ 21 سوال


پرسشنامه هویت ملی و مذهبی

پرسشنامه تعهد شغلی - تعهدشغلی

پرسشنامه اعتیاد

پرسشنامه آزمون خوش بینی (جهت گیری زندگی)

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان

پرسشنامه بررسی میزان آشنائی معلمان ابتدائی با مهارتهای شغلی خود

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه سبک فرزندپروری

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری (محیط خانوادگی)

پرسشنامه نظم جویی هیجان

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

پرسشنامه عوامل موثر بر استفاده دبیران مدارس متوسطه شهر ...از رسانه های آموزشی

پرسشنامه سبک هویت

پرسشنامه سلامت معنوی

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تأثیر رسانه ها بر هویت ملی جوانان

پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد - لیورپول

پرسشنامه وضعیت مهاجرت قشر تحصیلکرده

پرسشنامه آداب موفقیت

پرسشنامه افسردگی بک (فرم بلند)

پرسشنامه عملیات مدیریت

پرسشنامه ارزش

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

پرسشنامه 13 سوالی افسردگی بک (فرم کوتاه)

پرسشنامه عنوان بررسی و اولویت بندی عوامل ایجاد فشار عصبی در مدیران

پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه فعالیت فیزیکی

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه طلاق

پرسشنامه هویت مذهبی

پرسشنامه فعالیت ورزشی

پرسشنامه علل اعتیاد دانش آموزان

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

پرسشنامه ارزیابی استرس

پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد

پرسشنامه ارزیابی مسیر تلقی

پرسشنامه اثربخشی گروهی

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران

پرسشنامه عوامل مؤثر در اعتیاد مردان

آزمون mmpi (فرم کوتاه)

پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش بر اگاهی و نگرش جوانان در خصوص اعتیاد به مواد مخدر

پرسشنامه بررسی و شناسایی عوامل و موانع ایجاد نشاط در مدارس

پرسشنامه بررسی موانع پذیرش زنان در پست های کارشناسی و مدیریت میانی در سازمان آموزش و پرورش

پرسشنامه بررسی میزان اعتماد اجتماعی افراد بالای 20 سال به پلیس

پرسشنامه بررسی پایگاه اجتماعی اقتصادی معلولین

پرسشنامه بهبود تیم

پرسشنامه درگیری شغلی ( مشارکت کاری )

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه انتظار

پرسشنامه انتظار از شغل

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(58 سوالی)

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(30 سوالی)

پرسشنامه فرهنگ کلاس

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه قدرت حرفه ای

پرسشنامه قدرت ریسک

پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران

پرسشنامه هدفگذاری

پرسشنامه حل مسئله

پرسشنامه حل تضاد

پرسشنامه جامعه پذیری

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جمله های ناتمام راتر

پرسشنامه جمله های ناتمام ساکس

پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه خویشتن شناسی

پرسشنامه خودشناسی

LCPپرسشنامه

پرسشنامه مفهوم خویشتن بک

پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

پرسشنامه موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای

مقیاس اضطراب شیهان

مقیاس عشق

مقیاس خودپنداره راجرز

مقیاس کنترل درونی - بیرونی راتر

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

پرسشنامه میزان پیچیدگی ساختار سازمان

پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد

پرسشنامه میزان سیاسی بودن سازمان

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه مدیریت تضاد

پرسشنامه مدیریت زمان

آزمون مکعب های کهس

پرسشنامه موفقیت/ارتقاء

پرسشنامه میزان تمرکز سازمانی

پرسشنامه نگرش اقتضایی

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه نیاز

پرسشنامه نیازها

آزمون زمینه یابی مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت

پرسشنامه ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین

پرسشنامه نیازهای ERG

آزمون نیازهای کارکنان

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه الگوهای رفتاری

پرسشنامه پذیرش تغییر شغل

پرسشنامه پیرو مؤثر

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

پرسشنامه روابط متقابل شخصی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

پرسشنامه رهبری

پرسشنامه رهبری در کلاس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

پرسشنامه رسمی بودن سازمان

پرسشنامه رسمیت

پرسشنامه رسمیت

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی انریش

پرسشنامه سنجش به کارگیری ارزشیابی مستمر در مدارس

پرسشنامه سنجش روشهای رایج تشویق در مدارس

پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در مطالعه غیر درسی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش فعالیت شوراهای دانش آموزی در مدارس

پرسشنامه سنجش فعالیت شورای معلمان در مدارس

پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه

پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه

پرسشنامه سنجش میزان هنجارشکنی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش نگرش به انجمنهای علمی

پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی

پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال زنان داری تحصیلات عالی جویای کار

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری 2

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش بروکرات مداری

پرسشنامه سنجش قدرت مداری

پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی

پرسشنامه سنجش میزان اعتیاد به رایانه

پرسشنامه سنجش روابط رهبر - پیرو

پرسشنامه روابط رهبر - پیرو

پرسشنامه سنجش ساختار کار

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سازگاری

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شخصیت

پرسشنامه شخصیت گونه الف و ب

آزمون شخصیت آیزنک نوجوانان ایرانی

پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی NEO فرم کوتاه 60 ماده ای

پرسشنامه شناخت ارزشها

پرسشنامه شناخت سازمان

پرسشنامه شناخت شخصیت

پرسشنامه شناخت شغل

پرسشنامه شناخت تیم کاری

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری

پرسشنامه شنود مؤثر

پرسشنامه استرس(جان شرمربورن)

پرسشنامه استرس (هلریجل و اسلوکوم و وودمن)

پرسشنامه بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان جویای کار

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی خشونت شوهران علیه زنان

پرسشنامه عوامل موثر بر معیارهای همسر گزینی در دانشجویان

پرسشنامه طبقه اجتماعی خانواده و تاثیر آن بر روابط زن و شوهر

پرسشنامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی بالا رفتن سن ازدواج

پرسشنامه علل و عوامل موثر در سپردن سالمندان به آسایشگاه

پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی

پرسشنامه انگیزه های روانی ، اجتماعی مشارکت دانشجویان

پرسشنامه عوامل مشارکت اجتماعی زنان

پرسشنامه تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی

پرسشنامه مشارکت اجتماعی زنان روستایی در تشکل های اقتصادی - اجتماعی

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه

پرسشنامه انسجام اجتماعی و مشارکت روستائیان

پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری

پرسشنامه سنجش انظباط اجتماعی با تاکید بر هنجارهای عام و ترافیک

پرسشنامه بررسی میزان خطر پذیری دانشجویان

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تأثیر عوامل مدیریتی بر تخریب مراتع

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

پرسشنامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه طراحی شغل

پرسشنامه توانایی شهودی

پرسشنامه تضاد شغل

پرسشنامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

پرسشنامه نیمکره راست مغز شما فعال‌تر است یا چپ؟

پرسشنامه ناامیدی کودکان (کازدین و همکاران)

پرسشنامه آزمون اضطراب کتل

پرسشنامه آزمون تورنس

پرسشنامه بررسی دانش و نگرش در مورد اعتیاد و مصرف مواد مخدر

پرسشنامه تست میزان شجاعت

پرسشنامه تست چقدر عاشق همسر خود هستید

پرسشنامه شناخت شخصیت

پرسشنامه ابعاد موفقیت

پرسشنامه میزان خشونت علیه زنان

پرسشنامه آزمون تعیین میزان هیجان خواهی

پرسشنامه هویت من

پرسشنامه هویت مذهبی

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه نظر خواهی از سرگروههای آموزشی و دبیران زبان انگلیسی در رابطه با کتاب زبان انگلیسی دوره پیش دانشگاهی

پرسشنامه نشاط

پرسشنامه بررسی عوامل موثربراستقرارنظام مالیات برارزش افزوده درزنجیره نهایی توزیع

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس های سلامت ذهن

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش

پرسشنامه مقایسه مشارکت اجتماعی زنان و مردان

پرسشنامه مشارکت و انطباق پذیری سازمانی

پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان

پرسشنامه مدیریت ریسک در استادیوم های فوتبال

پرسشنامه مدیریت تضاد رابینز

پرسشنامه مدل تعالی الماس

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

پرسشنامه عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانک

پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش پدیده طلاق

پرسشنامه شیوه یادگیری

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان عادت به مطالعه دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی همکاران از عملکرد آب و فاضلاب

پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان نهاد های تربیت بدنی و ورزشی

پرسشنامه سنجش میزان تمایل به حجاب

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مربیان از حواس کودکان

پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی

پرسشنامه سنجش مهارتهای تدریس معلمان

پرسشنامه سنجش مشارکت؛ سرمایه؛ اعتماد؛ حمایت

پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنمه

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

پرسشنامه سنجش عوامل جذب دانش آموزان به نمازجماعت

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

پرسشنامه ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر مخصوص کودکان و والدین

پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله ( (CSI- 4 براساس ( DSM-IV)

پرسشنامه استقلال و وابستگی شخصیتی

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

پرسشنامه اولویت بندی معیار های ارزیابی تربیت بدنی دانشگاه ها از دیدگاه مدیران

پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از اینترنت و عوامل مرتبط با آن ، در بین دانشجویان

پرسشنامه خود ارزیابی سواد دیجیتالی

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا

پرسشنامه تاثیر تصاویر و رنگ در یادگیری دانش آموزان

پرسشنامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی

پرسشنامه تست ابراز وجود ASA

پرسشنامه تعارض بین فردی کارمند

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعین سبک مدیریت

پرسشنامه تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی

پرسشنامه خشونت علیه زنان

پرسشنامه رشد پدیده اعتیاد به مواد مخدر

پرسشنامه رضایت از اشتغال جانبازان

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه سبک های دلبستگی

پرسشنامه سطح آمادگی زیردستان مدیران تربیت بدنی

پرسشنامه سنجش آموزشهای ضمن خدمت

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش بوروکرات مداری

پرسشنامه سنجش بهداشت فردی

پرسشنامه سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

پرسشنامه سنجش جایگاه تربیت بدنی در دوره ابتدایی

پرسشنامه سنجش سبک مشهور تصمیم گیری

پرسشنامه بلوغ اجتماعی وایلند

پرسشنامه سنجش علاقه به موسیقی سنتی

پرسشنامه موانع استفاده از امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات و روش های توانمندسازی دبیران

پرسشنامه سنجش باورهای دینی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در یادگیری

پرسشنامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان مطالعه معلمان

پرسشنامه سنجش وضعیت بهداشت مدارس

پرسشنامه اضطراب و انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه مشاوره و خود کار آمدی

پرسشنامه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

پرسشنامه بیش فعالی و بی توجهی به کودکان

پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ

پرسشنامه CBCL آخن باخن

پرسشنامه خودسنجی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی نوجوانان

پرسشنامه دروگاتیس ، لیپمن و کوری

پرسشنامه آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (بزرگسالان)

پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل

پرسشنامه آزمون شخصیتی ادوارد

پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقیMJT

پرسشنامه اختلالات شخصیت محور

پرسشنامه افسردگی کودکان فرم دیگران (تیشر و لانگ)

پرسشنامه بررسی نیازهای نوجوانان مقیم در شبانه روزی ها

پرسشنامه بررسی وضعیت روانی - اجتماعی کودکان در سنین دبستان

پرسشنامه چک لیست بهداشت روانی

پرسشنامه احساس غربت

پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)

پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

پرسشنامه کاربرد آی تی در آموزش و پرورش

پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه

پرسشنامه جو سازمانی هالپین کرافت

پرسشنامه جهاد اقتصادی

پرسشنامه چند محوری بالینی میلونMCMI-II

پرسشنامه چند محوری شخصیتی مینه سوتاMMPI

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان(CSPIS)

پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان (فرم مربوط به فرزند)

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به مادر)

پرسشنامه طرح رفتاری B و A بورتنز

پرسشنامه علایم مرضی کودکان

پرسشنامه کفایت شخصی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

پرسشنامه مقیاس خودسنجیADHD بزرگسالان

پرسشنامه سابقه علایم اختلال بیش فعالی کم توجهی در کودکی CSI

پرسشنامه افسردگی کودکانCDS

پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان

پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصdps نسخه والدین

پرسشنامه مقیاس پیش‌بین تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سولیمن و فیشر

پرسشنامه مقیاس تنهایی کودکان

پرسشنامه مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

پرسشنامه مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری والدین)

پرسشنامه مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز نمره گذاری معلمینCPRS

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز نمره گذاری مربی

پرسشنامه مقیاس رتبه بندی تشخیص کمبود توجه

پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان توسط مربی

پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین و همکاران

پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری

پرسشنامه میزان انضباط اجتماعی مردم

پرسشنامه میزان خطر پذیری در بین دانشجویان

پرسشنامه تاثیر فرایند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان

پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

پرسشنامه عوامل جتماعی-اقتصادی موثر بر نظام ارزشی دانش آموزان دوره متوسطه در مقایسه والدین انها

پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت - همیلتون

پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک

پرسشنامه مقیاس های همیلتون برای درجه بندی کمی میزان افسردگی و اضطراب:: برچسب‌ها: دانلود پرسشنامه رایگان, پروژه چیدمان فروشگاهی, پرسشنامه
ن : خانم گودرزی
ت : یکشنبه 1392/02/29

پرسشنامه متداول ترين ابزار جمع آوري اطلاعات در پايان‌نامه رشته مديريت است. پرسشنامه عبارت است از مجموعه‌اي از پرسش‌هاي هدف دار كه با بهره‌گيري از مقياس‌هاي گوناگون نظر، ديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد(حافظ نيا،1377).

جهت نگارش پرسشنامه براي پايان نامه ابتدا بايد موضوع مورد بررسي به مولفه‌هاي آن تجزيه شود. مثلا وقتي موضوع بررسي کيفيت زندگي کاري است بايد مولفه‌هاي موجد کيفيت مانند رضايت، انگيزش، خلاقيت را در نظر گرفت. هر يک از اين مولفه‌ها يک فرضيه يا سوال تحقيق را مي‌سازند. در مرحله بعد بايد براي هر مولفه يک مجموعه آيتم را شناسائي کرد. برمبناي نظريه چرچيل (1979) براي ايجاد يك مقياس زمانيكه ابعاد شناسائي شدند بايد مجموعه اي از آيتم ها در ارتباط با هر بعد ايجاد گردند(سين و ديگران،2005). زمانيکه مجموعه آيتم‌ها را شناسائي کرديد بايد با نظر اساتيد و متخصصين به يک جمع بندي برسيد و پرسشنامه مقدماتي را تدوين کنيد.


 اجزاي پرسشنامه

هر پرسشنامه به طور معمول شامل دو دسته سوالات عمومي و تخصصي است. سوالات عمومي مشخصات فردي پاسخ دهندگان را در بر ميگيرد. اين سوالات عبارتند از: جنسيت، سن، مرتبه سازماني، وضعيت استخدامي و ميزان تحصيلات.
سوالات تخصصي بخش اصلي پرسشنامه است که براساس مولفه‌هاي تشکيل دهنده موضوع شکل گرفته است. جهت امتياز دهي و ارزش گزاري کمي پاسخ‌هاي سوالات تخصصي از طيف ليکرت استفاده مي‌شود.

گزينه انتخابي بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد
امتياز 1 2 3 4 5

نمره دهي به سوالات در طيف ليكرت


روايي پرسشنامه

مقصود از روائي آن است که وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد (خاکي،1378). در پايان نامه‌هاي مديريت عموماً براي بررسي روايي پرسشنامه از روش روايي صوري و محتوائي استفاده مي‌شود. :: برچسب‌ها: دانلود پرسشنامه رایگان, پروژه چیدمان فروشگاهی, پرسشنامه
ن : خانم گودرزی
ت : چهارشنبه 1391/03/03

بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................- بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................- برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی- بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................- بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................- بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................- بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور- بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................- بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................- رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................- میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................- راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................- بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من- بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................- رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................- بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....- شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................- بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری- بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی.....................- بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................- ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................- رابطه  هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................- ارزیابی طرح مدارس هوشمند براساس الگوی ارزشیابی سیب- بررسی چالشهای توسعه مدارس هوشمند در .........................- موانع توسعه یادگیری الکترونیکی در ................................- عوامل تعیین کننده یادگیری خودآموز در مدارس هوشمند و اثربخشی ابزار خود رهبری در رشد یادگیری خودآموز- بررسی نقش فناوری اطلاعات در ارائه برنامه ریزی درسی از دیدگاه .......................- رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................- بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................- بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................- تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................- بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................- بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................- بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان- بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................- تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................- رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................- ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......- بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان- بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................- بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................- بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................- مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان- بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................- بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................- رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................- بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......- رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................- بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب- رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان- چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج- بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................- بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس- برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه- بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................- مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان- نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان- بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................- شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن- بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب- بررسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده- بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی- بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................- توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان- ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی- بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................- بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین- رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................- بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان- بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................- بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه- بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............- مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان- بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری- بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................- بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان- تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی- ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان- بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده- مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری- بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................- بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در ..................... http://www.blogfa53.blogfa.com/post-218.aspxنمونه پایان نامه های دکتر عباسیارزيابي اثربخشي قوانين و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي حوزه امنيت فاوا در يگان هاي ودجا استان فارستعيين سطح نيازهاي کارکنان کارخانه ساخت اپتيک صنايع الکترونيک شيراز بر اساس نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلوبررسي تاثير نظام مديريت مشارکتي بر بهره وري کارکنان صنعت مکانيکبررسي مسائل انتقال دانش از شرکت هاي فناور محور و رسوب دانش در صنعت جنگالبررسي و تعيين عوامل کليدي رضايت شغلي و اولويت بندي آنها در صنعت مکانيک به روش AHPتاثيرات اجراي استانداردهاي ISO سري 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتي بارزتعيين ميزان سهم عوامل موثر بر رشد شرکت هاي کوچک و متوسط در خوشه هاي صنعتي استان اصفهانبررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتري (مطالعه موردي بانک تجارت شيراز)بررسي عوامل موثر در بازديد از نمايندگي و تاثير آنها بر نيات و مقاصد رفتاري مشتريان (مطالعه موردي نمايندگي هاي تلويزيون LCD از محصولات سوني در شيراز)بررسي تاثير تبليغات تلويزيوني بر فروش LCD SONY در استان يزدبررسي تاثير اجراي مدل تعالي EFQM بر بهبود عملکرد در گروه صنعتي بارزبررسي ميزان سهم عوامل موثر بر بهره وري صنايع بازيافت کاغذ در شرکت هاي صنايع کوچک استان خراسان رضويبررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان از ديدگاه روابط مشتري-کارمند (مورد مطالعه: صنعت بانکداري-بانک پاسارگاد)بررسي تاثير شهرت بانک روي رفتار شهروندي مشتري (در بانک کشاورزي شهر کرمان)بررسي موقعيت استراتژيک و ارائه استراتژي بازاريابي  مناسب جهت شرکت سپاهان باطريبررسي رابطه ميان نگرش ها و اعتقادات مصرف کنندگان به تبليغات اينترنتي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه تهران)بررسي موانع اجراي برنامه ريزي استراتژيک در سازمان هاي دولتي ايرانNormal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}بررسي روش هاي افزايش شفافيت اطلاعاتي بازار سرمايه ايران و انتخاب روشي بهينه با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP )بررسي موانع تصميم گيري عقلائي در ميان مديران مالي ادارات و سازمان هاي دولتي شهرستان هاي کرمانبررسي عوامل موثر بر تعهد سازماني کارکنان بانکهاي دولتي شهر شيرازبررسي عوامل موثر بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسي روش هاي موجود ارزشيابي کارکنان و ارائه مدل مناسب در صنعت ارتباطاتطراحي مدل براي پياده سازي مديريت دانش در صنايع قطعات الکترونيک شيرازبررسي رابطه بين تعهد سازماني با سطوح سلسله مراتب نيازهاي مازلو در مجموعه شرکت صنايع قطعات الکترونيک ايرانتدوين برنامه ريزي استراتژيک و اولويت بندي استراتژي ها با استفاده از تکنيک دلفي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهيبررسي و شناخت عوامل موثر بر کاهش چرخه لجستيک کالا در شرکت صنايع الکترونيک شيراز و ارائه راهکارهاي مناسبتدوين استراتژي آموزشي براي شرکت صا شيرازارزيابي عوامل موثر بر اثر بخشي نظام نگهداري نيروي انساني در صا شيرازبررسي رابطه بين هوشمندي سازماني و چابکي توليد در صنايع غذايي استان فارسبررسي رابطه عوامل موثر بر قصد خريد بليط قطار آنلاين در شهرستان مشهدبررسي تاثير هوش هيجاني کارکنان بر ميزان فروش شرکت هاي بيمه : مطالعه موردي کرمانارزيابي چابکي صنعت فولاد استان خراسان با يک رويکرد فازيکمي سازي پنج نيروي رقابتي پورتر جهت پشتيباني از تدوين و انتخاب استراتژي رقابتي ( مطالعه موردي: شرکت ايرانخودرو)بررسي ميزان عوامل موثر بر رضايت مشتريان از خدمات بانک کشاورزي شهرستان ممسنيبررسي کيفيت خدمات ارائه شده در بانک ملي شيراز با استفاده از مدل پنج بعدي سروکوال (SERVQUAL )بررسي ميزان عوامل موثر بر بانکداري اينترنتي (مطالعه موردي: بانک صادرات بندرعباس)بررسي تاثير بازارگرايي ادراکي مشتريان بر وفاداري آنان در بانک کشاورزي شهر کرمانبررسي ميزان رابطه عوامل موثر در رفتار خريد مصرف کنندگان مواد غذايي فروشگاههاي زنجيره اي شهر کرمانسنجش رضايت مشتريان در شرکت بيمه دانا شعبه کرمان  با استفاده از روش QFD جهت بهبود کيفيت خدماتبررسي تاثير تصميمات مديريت عمليات استراتژيک بر عملکرد بيمارستان هاي خصوصي کشورشناسايي و بررسي ميزان تاثير عوامل موثر بر شکل گيري نگرش هاي اوليه در راستاي توسعه برند شرکت پگاه کرمانبررسي نقش سرمايه اجتماعي در هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در نظام جامع مديريت بحرانبررسي نقش جامعه شناسي مصائب جمعي در مديريت بحران ناشي از حادثه در سازمان هاي مرتبطبررسي تاثير خدمات بانکي ارائه شده توسط بانک بر رضايت مشتريان در بانک هاي خصوصي استان کرمانبررسي و تبيين الگوي فرآيند انگيزشي محصول و ادراک ريسک مصرف کننده در بانک صادرات شهر کرمان   تصميم گيری مديران مديريت نيروی انسانی تاثير ارزشيابی عملکرد کارکنان بر اثربخشی سازمان مديريت نيروی انسانی بررسی تاثير سبکهای رهبری مديران بر عملکرد دبيران در دبيرستانهای استان آذربايجان مديريت منابع انسانی بررسی عوامل موثر بر گرايش به ترک خدمت آموزشياران و معلمين سازمان نهضت سواد آموزی استان آذربايجان غربی مديريت نيروی انسانی نقش مولفه های ارزشی در کاهش فشار عصبی (استرس زدايی ) مديريت نيروی انسانی بررسی تاثير نظام ارتباطات سازمانی بر رضايت شغلی کارکنان مديريت تحول بررسی رابطه بين فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی مديريت منابع انسانی بررسی عوامل ساختار سازمانی موثر در بهره وری نيروی انسانی و ارائه الگوی بهينه استان مرکزی مديريت نيروی انسانی بررسی اثرات ساختار بر بهره وری در صنعت سيمان ( مطالعه تطبيقی در سيمان دورود) سيستم های اطلاعاتی بررسی موانع ارتقاء شغلی زنان به پستهای مديريت مديريت تحول بررسی الگوی رفتاری مشارکت جويانه ( شاخص های رفتاری مديريت مشارکتی ) در متون اسلامی و تطبيق آن با وضعيت موجود سازمانهای دولتی سيستم های اطلاعاتی بررسی شيوه های انتخاب مديران مدارس و ارتباط آن با کارايی سيستم های اطلاعاتی بررسی تاثير بهبود کيفيت زندگی کاری بر بهره وری نيروی انسانی مديريت نيروی انسانی بررسی ميزان اثربخشی سبک مديريت مديران مراکز مخابرات محلی تهران مديريت تحول تاثير عوامل و الگوهای ارتباطی بر تعارض در جهاد سازندگی قم مديريت تحول بررسی ريشه های ساختاری تعارض در سازمانهای ماشينی - پژوهشی در نيروی انتظامی مديريت تحول بررسی موانع و محدوديتهای  بکارگيری مديريت مشارکتی و طرح الگوی مديريت مشارکتی مديريت تحول بررسی ارزيابی عملکرد در متون دينی (اسلامی) و ارائه الگوی مناسب برای سازمانهای اسلامی مديريت تحول بررسی رابطه بين فرهنگ سازمانی با خلاقيت و نوآوری سازمانی در سطح واحدها مديريت تحول بررسی ارزشيابی عملکرد در بيمارستان ولی عصر تويسرکان و ارائه يک الگوی مناسب دولتی تشکيلات و روشها طراحی الگوی برنامه ريزی نيروی انسانی در بيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز مديريت تحول بررسی رابطه بين ويژگيهای شخصيتی - بهداشت روانی و برداشت کارکنان نسبت به سبک مديريتی مديران ( نيروگاه فارس) مديريت تحول بررسی ميزان آشنايی مديران سازمانهای دولتی استان قم با مهارتهای سرپرستی و مديريت و نقش آن در کارايی سازمان مديريت تحول بررسی تطبيقی مدل AHP با مدل TOPSIS براساس ارزيابی عملکرد مديران در مهارتهای فنی ، ادراکی ، انسانی سيستم های اطلاعاتی بررسی عوامل موثر به مشارکت کارکنان و طراحی الگوی مناسب برای بهبود نظام پيشنهادات  سيستم های اطلاعاتی بررسی موانع بکارگيری نيروهای بومی در صنايع نفت و گاز استان بوشهر سيستم های اطلاعاتی بررسی نقش سيستمهای اطلاعاتی در بهبود تصميم گيری مديران سازمان بسيج دانشجويی  مديريت تحول بررسی ارتباط بين انتخاب بر اساس شرايط احراز مديريت و نقش آن بر کارايی سازمانهای آموزشی سيستم های اطلاعاتی بررسی اثرات فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی سيستم های اطلاعاتی بررسی نقش سيستمهای اطلاعاتی بر بهره وری سازمان بسيج دانشجويی  سيستم های اطلاعاتی بررسی اثرات بکارگيری سيستمهای اطلاعاتی مديريت MIS بر بهره وری سازمان سيستم های اطلاعاتی بررسی تطبيقی نظام پرداخت در مدارس دولتی و غير انتفاعی و آثار آن بر رضايت شغلی دبيران متوسطه شهرستان تبريز سيستم های اطلاعاتی اثر مکانيزه شدن بانکها بر روی بهره وری آنها  سيستم های اطلاعاتی تبيين الگويی عملی برای مديريت فرهنگ سازمانی  مديريت تحول بررسی علل و عوامل موثر در ارتقاء بهره وری در آموزشگاههای دولتی و غير دولتی کار و دانش استان قم مديريت تحول بررسی مقايسه ای آثار خصوصی سازی بر ساختار سازمانی شرکت آب و فاضلاب روستايی و شرکت جهاد نصر استان گيلان تشکيلات و روشها بررسی نقش طراحی شغل بررضايت مشتريان بانکهای استان قم مديريت مالی بررسی موانع بودجه بندی در استان ايلام و ارائه راهکار مناسب مديريت تحول بررسی موانع و تنگناهای ارتباطی بين فردی در شرکت گاز ايران مديريت تحول بررسی تاثير دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان صنعت پلاستيک قم مديريت تحول مشارکت و نقش آن در بهره وری کارکنان دانشگاه مازندران تشکيلات و روشها بررسی و مقايسه نظام جبران خدمات مالی و غير مالی بر جذب و حفظ نيروی متخصص شهرداری اصفهان مديريت تحول بررسی عوامل موثر بر کارايی کارکنان (زنان و مردان) نساجی استان قم تشکيلات و روشها بررسی تاثير دوره های باز آموزی به عملکرد کارکنان سازمان صدا و سيما تشکيلات و روشها بررسی مشکلات و تنگناهای اجرای رويکرد TPS در برنامه ريزی نيروی انسانی شرکت ريسندگی و بافندگی کاشان تشکيلات و روشها بررسی تطبيقی  ديدگاه مديران ، اساتيد و کارمندان در مورد رابطه کنترل با رضايت شغلی در دانشگاه اراک ، مجتمع آموزش عالی قم و دانشگاه آزاد اسلامی اراک تشکيلات و روشها بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در بهره وری نيروی انسانی تشکيلات و روشها تاثير اصلاح نظام بودجه ريزی کشور بر چگونگی بودجه ريزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوری تشکيلات و روشها طراحی مدل تصميم گيری چند شاخصه در اندازه گيری بهره وری نيروی انسانی در شرکت ساپکو تشکيلات و روشها بررسی تاثير ساختار سازمانی بر فرآيند تصميم گيری مطالعه ای در اداره مرکزی و دانشکده های دانشگاه تهران تشکيلات و روشها بررسی موانع ايجاد نظام مديريت مشارکتی در صنعت استان قم تشکيلات و روشها بررسی رابطه بين فرهنگ سازمانی و اجراي نظام پيشنهادات در سازمانهای خصوصی و عمومی (دولتی) مديريت مالی بررسی و مطالعه تطبيقی اثربخشی نظام پيشنهادات مديريت مالی بررسی موانع ارتباطات در سازمان راه آهن از ديدگاه مديران و کارکنان مديريت مالی بررسی ميزان اتکاء اعتباردهندگان به صورتهای مالی واحدهای اقتصادی در اعطای تسهيلات در شهرستان شيراز مديريت مالی مقايسه اثربخشی ساختار سازمانی صندوق رفاه دانشجويان سيستم های اطلاعاتی بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات در کوچک سازی سازمان مديريت مالی اثرات خصوصی سازی در شرکت کشتيرانی جمهوری از ايران مديريت مالی بررسی ارتباط ساختار ( ارگانيک و مکانيک ) با تعهد سازمانی کارکنان شرکت قطارهای مسافربری رجاء تشکيلات و روشها بررسی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام مشارکت کارکنان در نظام پيشنهادات و ارائه الگوی مناسب شرکت مخابرات در استان قم مديريت منابع انسانی بررسی رابطه پاسخگويی سازمانهای محلی و اعتماد عمومی نسبت به آن سازمانها مديريت مالی بررسی کيفيت خدمات شرکتهای آب و گاز قم سيستم های اطلاعاتی به کارگيری و ارزيابی روش SSADM در طراحی و شناخت سيستم ها مديريت منابع انسانی بررسی ساختار مديريت بحران در حوزه بحرانهای اجتماعی (قومی و مذهبی ) و ارائه الگوی مطلوب برای مديريت اين بحرانها در استان آذربايجان غربی سيستم های اطلاعاتی بررسی ارتباط بين فن آوری اطلاعات و بازآفرينی دولت تشکيلات و روشها بررسی وضعيت پاسخگويی عمومی سازمانهای خدماتی دولتی قبل و بعد از خصوصی سازی سيستم های اطلاعاتی بررسی تاثيرات کاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان ( مطالعه ای در سازمان تامين اجتماعی استان قم ) سيستم های اطلاعاتی رابطه فن آوری اطلاعات و ساختار سازمان تامين اجتماعی سيستم های اطلاعاتی شناسايی عوامل موثر بر اعتمادسازی بين کارکنان و مديران مديريت منابع انسانی بررسی روند تغييرات نيروی انسانی اثربخش دولتی در دستگاه های اجرايی سيستم های اطلاعاتی بررسی کيفيت خدمات داخلی و تاثير آن بر قابليت خدمات رسانی کارکنان سيستم های اطلاعاتی ارزيابی دوره های آموزش فن آوری اطلاعات و ارتباطات از ديدگاه کارکنان سيستم های اطلاعاتی شناسايی عوامل موثر بر شکل گيری ديدگاه x و y مديران مديريت منابع انسانی رابطه تبديل ساختار نيروی انسانی و اثربخشی در اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال و بختياری       حقوق عمومی سير تکوين ديوانسالاری در نظام اداری ايران مديريت منابع انسانی اثرات ايزو 9002 بر عملکرد شرکت توزيع نيروی برق جنوب غرب تهران  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت  مديريت تحول بررسی مقايسه ای رابطه شغلی کارکنان با رضايت مشتريان نيروی انسانی "بررسی وضعيت سلسه مراتب نيازهای آبراهام مازلو در منابع انسانی سازمانی وزارت جهاد کشاورزی استان تهران" مديريت تحول "بررسی تاثير فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد مالی و اداری شرکتهای نساجی کاشان" مديريت تحول "بررسی ارتباط بين ويژگيهای رفتاری و سبکهای ارتباطی کارآفرينان در صنايع غذايی استان قم" مديريت تحول بررسی تاثير استقرار سيستم مديريت کيفيت جامع بر رضايت مشتريان در بخش خدمات استان خراسان (جهاد کشاورزی گناباد)" نيروی انسانی "سنجش کيفيت خدمات در کميته امداد امام خمينی (ره) استان کرمانشاه" نيروی انسانی "بررسی و تحليل رابطه بين حوزه کارکنان در مدل EFQM در شرکتهايی که در سطح ملی اقدام به پياده سازی مدل نموده اند (از نظر ارزيابان)" مديريت تحول "بررسی و سنجش مولفه های اخلاق کار و ميزان رضايت ارباب رجوع" نيروی انسانی بررسی ارتباط بين عوامل سازمانی با ميزان تحليل رفتگی شغلی کارکنان سازمان بنادر و کشتيرانی بندر انزلی مديريت تحول "بررسی ارتباط بين کار آفرينی اجتماعی و اثر بخشی عملکرد در سازمانهای غير دولتی زنان" مديريت تحول بررسی و ارائه روشی جهت اندازه گيری و ارتقاء رضايت مندی طرفهای ذينفع شرکت گاز استان قم نيروی انسانی بررسی ميزان اثر بخشی طرح تکريم مردم و جلب رضلیت ارباب رجوع در نظام اداری در شرکت عمليات اکتشاف نفت نيروی انسانی سنجش سطح تعالی سازمانی،سازمان مديريت و برنامه ريزی استان خراستان رضوی با مدل الماس تعالی تشکيلات و روشها شناسايی رفتار شهروندی سازمانی مديران و ارتباط آن با عملکرد در سازمانهای استان قم  مديريت تحول رابطه بين مهارتهای ارتباطی مديران و رضايت شغلی کارکنان تشکيلات و روشها بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود مديريت تحول بررسی رابطه بلوغ افراد با تمايل به پذيرش عدالت حق مدار (براساس نهج البلاغه) مديريت منابع انسانی بررسی ساختار فرايند زنجيره عرضه و نقش آن در کيفيت عرضه محصولات ( رضايت مشتری) در کارخانه مواد غذايی بهارنائين تشکيلات و روشها بررسی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش استان قم در سال 85-1384 (تحليل موانع و عوامل بازدارنده مشارکت) مديريت تحول بررسی رابطه ويژگيهای فردی و سازمانی کارکنان با ميزان پذيرش تغيير از سوی آنها در اداره پست منطقه 13 تهران مديريت تحول بررسی رابطه پاسخگويی و بهبود عملکرد ( مطالعه ای در شهرداری مشهد ) مديريت تحول طراحی ساختار سازمانی مطلوب برای مراکز رشد انکوباتورهای دانشگاهی  تشکيلات و روشها "بررسی ارتباط بين هوش عاطفی و عملکرد مديران دبيرستانهای منطقه 9 شهر تهران" مديريت تحول بررسی ارتباط بين مهارت های کارآفرينانه مديران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان قم  مديريت نيروی انسانی انتخاب روشی جهت ارزيابی عملکرد در سازمان تامين اجتماعی و پيمايش آن مديريت نيروی انسانی بررسی ارتباط بين ويژگيهای سازمان يادگيرنده و مشخصات کليدی مشاغل مبتنی بر مدل JCM مديريت اجرايی - بازاريابی بررسی و تحليل عوامل و فاکتورهای نرم تاثير گذار بر آينده تقاضای خودرو سواری و ارائه مدل مديريت نيروی انسانی بررسی ارتباط سرمايه اجتماعی با عملکرد سازمانی دانشگاه زنجان مديريت اجرايی - استراتژيک بررسی موانع نگرشهای کارآفرينانه دانشجويان رشته کامپيوتر دانشگاه جامع علمی‌کاربردی شهر تهران مديريت اجرايی بررسی و مطالعه رابطه هوش عاطفی مديران و ميزان اعتماد زيردستان به آنان در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی در سازمان های جهاد کشاورزی استان قم ) مديريت تحول ( بررسی اثر انواع استخدام بر بهره وری کارکنان ستادی دولت (مطالعه موردی در دو وزارتخانه نفت و علوم ،  تحقيقات و فناوری مديريت تحول بررسی عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در بهره گيری از IT در سازمانهای منتخب مديريت نيروی انسانی بررسی ارتباط بين هوش عاطفی و اثربخشی رهبری (در سازمانهای منتخب استان قم) نيروی انسانی بررسی راههای ارتقاء بهره وری تعاونی های فعال توليدی بخش صنعت استان کردستان  مديريت تحول بررسی ارتباط بين نوع ساختار سازمانی و کارآفرينی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان قم مديريت تحول طراحی مدل روابط عمومی کارآمد در سازمانهای دولتی استان مازندران نيروی انسانی بررسی ارتباط بين سبک های مذاکره مديران با اثربخشی آنان در صنايع کوچک و متوسط  ( SMEs ) استان قم مديريت تحول شناسايی مولفه های رهبری تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد سازمانی مديريت نيروی انسانی بررسی رابطه بين آموزش های ضمن خدمت با توانمند سازی کارکنان مديريت تحول بررسی ارتباط بين رضايت شغلی با تعهد سازمانی در سازمان خصوصی سازی ايران مديريت تحول بررسی ارتباط بين سبک های شخصيت و اثربخشی مديريت در مديران سازمانهای دولتی استان قم مديريت اجرايی - استراتژيک   « بررسی عوامل محيطی موثر بر توسعه منطقه آزاد قشم»   مديريت نيروی انسانی بررسی تاثير ابعاد توانمندسازی کارکنان و کارآيی آنها در شعب بانک پارسيان شهر تهران  مديريت اجرايی-بازاريابی پيش بينی فروش شرکتهای پيمانکاری نفت و گاز با استفاده از رويکرد مديريت مسير فروش مديريت اجرايی-بازاريابی ارائه چهارچوبی برای انتخاب اعضای کلانال بازاريابی ( با مطالعه موردی صنايع غذايی مديريت اجرايی نيازسنجی تحول استراتژيک سازمان هواشناسی کشور از بعد تکنولوژی مديريت تحول آسيب شناسی تسهيم دانش در سازمان تشکيلات و روشها بررسی بهره وری اجرای اتوماسيون اداری در شرکت ملی حفاری ايران تشکيلات و روشها سنجش کيفيت ارائه خدمات در استانداری استان مازندران از نظر مشتريان تشکيلات و روشها آسيب شناسی ساختار و تشکيلات (سازمان متولی) طرح کاداستر از بعد فناوری  مديريت تحول آسيب شناسی فرايند تصميم گيری عقلايی مديران سازمان بهزيستی شهر تهران تشکيلات و روشها آسيب شناسی اجرای طرح تکريم ارباب رجوع در سازمان های دولتی استان قم (شهرقم) تشکيلات و روشها بررسی رابطه بين مولفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمان در شرکت های تابعه وزارت نفت مديريت نيروی انسانی بررسی ارتباط بين نگرش به تسهيم دانش و رفتار کارآفرينانه در کارکنان در صنايع غذايی استان قم مديريت اجرايی-بازاريابی بررسی رابطه بين تيپ شخصيت A و B  و سبک مديريت (در سازمانهای منتخب) مديريت نيروی انسانی بررسی ارتباط بين دولت الکترونيک و ويژگيهای حکمرانی خوب در نظام مديريت دولتی استان يزد مديريت نيروی انسانی طراحی مدل فرهنگ سازمانی شايسته در شرکتهای مشتری محور تشکيلات و روشها بررسی رابطه ی بين آموزشهای ضمن خدمت و عوامل موثر بر بهره وری نيروی انسانی (مطالعه موردی در شرکت گاز استان قم) مديريت تحول بررسی رابطه بين ميزان گرايش به تيم سازی و شخصيت مديران بر اساس مدل Big-5 مک کری و کوستا (در سازمانهای منتخب) تشکيلات و روشها بررسی رابطه بين مشارکت کارکنان در تصميم گيری سازمانی و توانمند سازی آنان در شرکت مخابرات استان مازندران مديريت تحول  بررسی ارتباط ميان يادگيری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياری مديريت نيروی  انسانی بررسی ارتباط بين عدالت سازمانی و کارآفرينی سازمانی در سازمان راهداری و حمل و نقل استان تهران مديريت نيروی انسانی شناسايی وبررسی درجه تاثير عوامل فشارهای روانی دربين خانواده های جانباز 70/. به بالا و ارائه راهکارهای مقابله باآن در استان قم مديريت تحول « بررسی رابطه بين معنويت(ارتباط فرا فردی) و تعهد سازمانی»  تشکيلات و روشها بررسی رابطه بين سبک رهبری و هوش سازمانی دانلود پرسشنامه عملکرد پژوهشی دانلود پرسشنامه نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در پژوهش دانلود پرسشنامه آموزش الکترو نیک و برنامه درسی دانلود پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی معلمان و اساتید دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش و تدریس استاد دانلود پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال) و مولفه های آن دانلود پرسشنامه پیوند با مدرسه-دانش آموزان ابتدائی دانلود پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت دانلود پرسشنامه میزان محبوبیت معلمان دربین دانش آموزان دانلود پرسشنامه میزان آگاهی مربیان ازحواس کودکان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی دانلود پرسشنامه شادی آکسفورد دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن  و مولفه های آن دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت دانلود پرسشنامه جو سازمان دانلود پرسشنامه سنجش پيچيدگي در سازمان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سنجش رسميت در سازمان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه تمرکز در سازمان دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف دانلود پرسشنامه خود ارزیابی دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو  دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو و مولفه های آن دانلود پرسشنامه خودراهبري در يادگيري دانلود پرسشنامه راهبرد های انگیزشی برای یادگیری دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی دانلود پرسشنامه سبک یادگیری کلب و نمره گزاری آن دانلود پرسشنامه مشاوره ناتوانی یادگیری -لاتین دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر و مولفه های آن دانلود پرسشنامه اخلاق در پژوهش و مولفه های آن دانلود پرسشنامه معنويت سازمانی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه رهبری اخلاقی دانلود پرسشنامه رهبري معنوي فرای و مولفه های آن دانلود پرسشنامه رهبري خدمتگزار و مولفه های آن دانلود پرسشنامه چند عاملي رهبري دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو و مولفه های آن دانلود پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) و مولفه های آن دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی دانلود پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها(توانمند سازی) دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی  و مولفه های آن دانلود پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورمن و مولفه های آن  دانلود پرسشنامه ادراک از مديريت دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی  دانلود پرسشنامه تعهد سازماني پورتر  دانلود پرسشنامه تعهد سازماني آلن و ماير دانلود پرسشنامه جو سازماني نوآورانه دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه دانلود پرسشنامه هوشمندی مدارس  دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)  دانلود پرسشنامه روحيه معلمان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه روحيه معلمان - لاتین (100 گویه ای) دانلود پرسشنامه افسردگی زونگ دانلود پرسشنامهافسردگی دانشجویان USDI دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان دانلود پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون  دانلود پرسشنامه سبک رهبري سالزمن  دانلود پرسشنامه سبک مديريت و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سیاهه انگیزه ها مازلو  دانلود پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر  دانلود پرسشنامه عملکرد شغلي پاترسون  دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگي شغلي (ساعتچی و هومن)  دانلود پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی  دانلود پرسشنامه نگرش به تغيير سازماني  دانلود پرسشنامه و فرم ارزيابي مدرسه و مولفه های آن دانلود پرسشنامه بهسازی کارکنان دانلود پرسشنامه حساسیت فرهنگی در برنامه درسی اجراشده دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن  دانلود پرسشنامه مطالعات ميان فرهنگي هافستد  دانلود پرسشنامه اندازه گيري نگرش کارکنان به سازمان دانلود پرسشنامه سنجش نظام مدیریت استعداد سازمان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت و مولفه های آن دانلود پرسشنامه خلاقیت دانلود پرسشنامه خلاقیت 40 سوالی دانلود پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی و نمره گذاری آن دانلود پرسشنامه خلاقیت 60 سوالی دانلود پرسشنامه خود سنجی خلاقیت (لاتین) دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)  دانلود پرسشنامه نوآوري سازماني (مدرسه)  دانلود پرسشنامه ارزیابی تریز (TRIZ)  دانلود پرسشنامه پذیرش اجتماعی دانلود پرسشنامه نوشخوار فکری دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی دانلود پرسشنامه سازگاری بل دانلود پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی] دانلود پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر ، ای ، راتوس دانلود پرسشنامه تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993) و مولفه های آن دانلود پرسشنامه بحران هویت و اجزای آن دانلود پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS دانلود پرسشنامه خود – کار آمدی کودکان لد و ویلر دانلود پرسشنامه خود اثربخشی- شرر و همکاران دانلود پرسشنامه خود گسستگی دانلود پرسشنامه خود شکوفایی دانلود پرسشنامه خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده دانلود پرسشنامهخود پنداره کودکان پیرز - هریس دانلود پرسشنامه خود پنداره SCQ راج کمار ساراسوت دانلود پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن دانلود پرسشنامه منبع کنترل دانلود پرسشنامه برتری نیمکره های مخ واگنر و ولز دانلود پرسشنامه هوش معنوی مولفه ها و نمره گذاری آن دانلود پرسشنامه هوش هيجاني دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار آن دانلود پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز دانلود پرسشنامه هوش فرهنگي 1 دانلود پرسشنامه هوش فرهنگي 2 دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت شت و مولفه های آن دانلود پرسشنامه فشارزاهای شغلی واحد صنعتی دانلود پرسشنامه مديريت کيفيت فراگيرTQM و مولفه های آن دانلود پرسشنامه کيفيت زندگي دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- والتون و مولفه های آن دانلود پرسشنامه شیوه زندگی- لوگان دانلود پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي مولفه های آن دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوري شغلي و نمره گذاری آن دانلود پرسشنامه باورهای شخصی-الیس دانلود پرسشنامه اهداف پیشرفت و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سبک های رفتاری و بلوغ دانلود پرسشنامه رفتار منطقی-شرکی و وایتمن دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن-لازاروس دانلود پرسشنامه قاطعیت-گمنریل و ریکی دانلود پرسشنامه وسواس فکری-گیب و همکاران دانلود پرسشنامه سخت کوشی- بارتون دانلود پرسشنامه موفقيت و ارتقا و مولفه های آن دانلود پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت « پدیده غلط انداز» دانلود پرسشنامه مهارت هاي مديران موثر دانلود پرسشنامه مهارتهای زندگی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه ارزيابي ابعاد سازماني دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ دانلود پرسشنامه فراشناختی دانلود پرسشنامه نام تجاری(برند) دانلود پرسشنامه احوال شخصی وود و ورث دانلود پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل دانلود پرسشنامه شخصیت مینه سوتا فرم بلند دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند دانلود پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B دانلود پرسشنامه شخصیت خود شیفته دانلود پرسشنامه شخصیت سازمان دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان ایرانی دانلود پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه مهارت هاي مذاکره دانلود پرسشنامه بهره وري دانلود پرسشنامه مدیریت بحران دانلود پرسشنامه مديريت تضاد دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی1 دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه مدیریت دانش دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و مولفه های آن دانلود پرسشنامه کيفيت آموزش استاد دانلود پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده دانلود پرسشنامه ارزيابي نظام پيشنهادات دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد (مالکوم بالدریج) دانلود پرسشنامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت دانلود پرسشنامه شایستگی مدیر با متد 360 درجه و مولفه های آن دانلود پرسشنامه نگرش به سبک تدريس دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعليم و تربيت دانلود پرسشنامه رشد حرفه ای دانلود پرسشنامه شایستگی حرفه ای دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه اي و مولفه های آن دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده دانلود پرسشنامه نگرش دینی دانلود پرسشنامه گرایش سلطه گری دانلود پرسشنامه فاصله قدرت مولفه های آن دانلود پرسشنامه توانمند سازي دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو (1997) دانلود پرسشنامه اعتماد بین شخصی – مردان دانلود پرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ دانلود پرسشنامه سنجش هیجان مارک و دیویس و مولفه های آن دانلود پرسشنامه اضطراب و نمره گذاری آن دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان دانلود پرسشنامه استرس هولمز راهه/ ارزیابی دگرگونی های زندگی  دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون دانلود پرسشنامه اضطراب مدرسه دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم دانلود پرسشنامه پرخاشگری AGQ دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده و مولفه های آن دانلود پرسشنامه انسجام خانوادگی دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی دانلود پرسشنامه خود کارآمدی درسی جینگ و مورگان(1999) و مولفه ها دانلود پرسشنامه رابطه معلم و شاگردی مورای و زوویچ (2010) و مولفه ها دانلود پرسشنامه رابطه ولی و فرزندی مادر دانلود پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین دانلود پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین و مولفه های آن دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده دانلود پرسشنامه رضایت شغلی- استیفن رابینز و مولفه های آن دانلود پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_والاس و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سلامت عمومی کلبرگ دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی هوی وتارتر-1991 و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه دانلود پرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq) دانلود پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودک مانز و کارنز (والدین و معلمان) دانلود پرسشنامه باور های دنیای عادلانه و مولفه های آن دانلود پرسشنامه دلبستگی مکان و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند و مولفه های آن دانلود پرسشنامه تاب آوری سازمانی دانلود پرسشنامه سنجش اهمال کاری سازمانی و مولفه های آن دانلود پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی و مولفه های آن دانلود مجموعه آزمون های حوزه روانشناسی و روانسنجیپرسشنامه تعداد : 1401.             پرسشنامه رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر تهیه و خرید گوشی همراه (موبایل) محقق ساخته چکیده | متن کامل2.             پرسشنامه رفتار اخلاقی و پایبند بودن به اخلاقیات در سازمان محقق ساخته نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 2 3.             پرسشنامه توانمندسازمانی کارکنان محقق ساخته 4.             پرسشنامه سنجش و ارزیابی میزان انگیزه مدیریت در میان کارکنان سازمانی (جان ماینر و نورمن اسمیت) پرسشنامه استاندارد نویسنده (گان): جان ماینر و نورمن اسمیت تعداد صفحات: 2 .. چکیده | متن کامل5.             پرشسنامه ابعاد چندگانه موفقیت زندگی کاری و شخصی پارکر و کوزمایر پرسشنامه استاندارد چکیده | متن کامل6.             پرسشنامه ارزیابی نگرش های فرهنگی اجتماعی هافستد محقق ساخته چکیده | متن کامل7.             پرسشنامه ارزیابی وضعیت مهارت های مدیران محقق ساخته چکیده | متن کامل8.             پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه محقق ساخته 9.             پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نتمیر Netemeyer, R. G., Bowles, J. S., MacKee, D. O., and McMurrian, R. (1997); Journal of Marketing, 61, نویسنده (گان): نتمیر Netemeyer تعداد صفحات: 1 .. چکیده | متن کامل10.            دانلود پرسشنامه جو سازمانی حاکم بر سازمان  پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران سازمانی پرسشنامه محقق ساخته چکیده | متن کامل12.            پرسشنامه ارزیابی و سنجش مولفه های شخصیتی کارآفرینان پرسشنامه محقق ساخته 13.            پرسشنامه توانایی مدیریت تضاد کارکنان سازمانی .. چکیده | متن کامل14.            پرسشنامه سرمایه اجتماعی براساس گروه کندی .. چکیده | متن کامل15.            پرسشنامه ارتباط بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی براساس مدل آلن و می یر(1990) و جرزگومز(2002) تعداد صفحات: 6 .2600 چکیده | متن کامل16.            پرسشنامه بررسی ارتباط عوامل موفقیت مدیریت دانش در افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی 17.            پرسشنامه هوش فرهنگی پرسشنامه محقق ساخته چکیده | متن کامل18.            پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی پرسشنامه محقق ساخته چکیده | متن کامل19.            پرسشنامه بررسی تأثیرات استقرار عملی دولت الکترونیک در سازمان بر افزایش توانمندی های کارکنان پرسشنامه محقق ساخته چکیده | متن کامل20.            پرسشنامه سنجش و ارزیابی رضایت شغلی پرسشنامه محقق ساخته چکیده | متن کامل                پرسشنامه حل تعارض سازمانی رابینز پرسشنامه استاندارد رابینز (1996) نویسنده (گان): رابینز چکیده | متن کامل22.            دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) چکیده | متن کامل23.            دانلود پرسشنامه مدل HOLSERV (مدل سروکوآل SERVQUAL در صنعت هتلداری) پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده | متن کامل24.            دانلود پرسشنامه مدل کانو (KANO) در صنعت هتلداری پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده | متن کامل25.            پرسشنامه 5 بعدی سروکوآل ( Servqual ) سنجش کیفیت خدمات چکیده | متن کامل26.            پرسشنامه بررسی وضعیت و ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون دنیسون چکیده | متن کامل27.            پرسشنامه بررسی رابطه رفتار اخلاقی فروش با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان The Journal of International Management Studies, Volume 7 Number 1, April, 2012 نویسنده (گان): Su-Hsiu Lin (ترجمه و تدوین: خواجه پور) 28.            دانلود پرسشنامه جو کاری اخلاقی بر اساس مدل ویکتور و کولن مدل ویکتور و کولن 29.            پرسشنامه میزان همگامی دانشگاه ها با توسعه پایدار مبتنی بر مدل FLA در سه سطح آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاه پرسشنامه اقتباسی از مدل FLA چکیده | متن کامل30.            پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون به روش فازی دنیسون، . تعداد صفحات: 4 .. پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو ارسالی کاربران نویسنده (گان): هرسی و گلداسمیت تعداد صفحات: 1 .. چکیده | متن کامل32.            پرسشنامه رعایت مباحث اخلاقی در استفاده فناوری پرسشنامه اقتباسی از مدل ویکتور و کولن (1987) .. چکیده | متن کامل33.            دانلود پرسشنامه ارزیابی وضعیت رهبری تحول آفرین در سازمان ها Bass &Avilio .. چکیده | متن کامل34.            پرسشنامه ارزیابی شخصیت کارکنان بر اساس مدل مک کری و کوستا (Big 5) مک کری و کوستا چکیده | متن کامل35.            دانلود پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش هیجانی بر اساس مدل پالمر و استوف پالمر و استوف نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 2 .. چکیده | متن کامل36.            پرسشنامه سنجش رضایت مشتری مبتنی بر مدل سروکوال (SERVQUAL) پرسشنامه اقتباسی از مدل سروکوال (SERVQUAL) چکیده | متن کامل37.            پرسشنامه بنیاد اروپایی کیفیت بنیاد اروپایی کیفیت نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 2 .. چکیده | متن کامل38.            دانلود پرسشنامه ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل بوسلی و ویل (2002) 39.            دانلود پرسشنامه مدل الماس تعالی مدل الماس تعالی چکیده | متن کامل40.            دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس تحقیقات الونن و همکاران (2008) و می یر و دیویس (1999) و مک نایت و همکاران (2002) نویسنده (گان): .چکیده | متن کاملرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش ترجمه پرسشنامه انگلیسی مسلش چکیده | متن کامل42.            پرسشنامه اندازه گیری رضایت شغلی مینه سوتا مینه سوتا چکیده | متن کامل43.            دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای بر اساس مولفه های کادوزیر چکیده | متن کامل44.            پرسشنامه معنویت در کار میلیمن و همکاران (2003) میلیمن و همکاران (2003) نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 2 45.            پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری، بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری پرسشنامه محقق ساخته نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 3 .. چکیده | متن کامل46.            پرسشنامه بررسی میزان کارائی بازار بورس و بهبود بخشی به عملکرد پرسشنامه محقق ساخته نویسنده (گان): .تعداد صفحات: 1 .. چکیده | متن کامل47.            پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد پرسشنامه محقق ساخته تعداد صفحات: 13 .3500 چکیده | متن کامل48.            پرسشنامه راهکارهایی برای رونق بخشیدن به بورس اوراق بهادار و جلب سرمایه گذاران پرسشنامه محقق ساخته .تعداد صفحات: 3 .. چکیده | متن کامل49.            دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی پرسشنامه محقق ساخته .تعداد صفحات: 2 .. چکیده | متن کامل50.            دانلود پرسشنامه انگیزش سازمانی پرسشنامه محقق ساخته . دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری پرسشنامه محقق ساخته  92.            پرسشنامه میزان ماندگاری و ادامه فعالیت صنایع و کارخانجات SME's  چکیده | متن کامل93.            دانلود پرسشنامه میزان رضایت مندی مراجعین از کتابخانه و خدمات ارائه شده در کتابخانه   94.            پرسشنامه سنجش و اندازه گیری ارزش برند سازمان های تجاری پرسشنامه محقق ساخته  95.            دانلود پرسشنامه طبقه بندی و رده بندی راهبردهای رقابتی و عمومی در سازمان ها پرسشنامه محقق ساخته  96.            پرسشنامه وضعیت واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای  97.            دانلود پرسشنامه سبک های مذاکرات سازمانی پرسشنامه محقق ساخته  98.            دانلود پرسشنامه میزان رضایت مندی از خدمات الکترونیک سازمانی و اتوماسیون پرسشنامه محقق ساخته  99.            دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمان موسسات دولتی  100.          دانلود پرسشنامه بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد کارکنان پرسشنامه محقق ساخته    


ترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانرایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمهانگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگانترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگان ترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی رایگان ترجمه رایگان + ترجمه ارزان + ترجمه با تضمین + ترجمه روان +ترجمه انگلیسی ارزان + ترجمه انگلیسی 

تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان حلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان نامه.تحلیل اماری رایگان, تحلیل اماری با spss, فصل چهار پایان نامه, تجزیه و تحلیل اماری, تجزیه و تحلیل رایگان پایان 


پروژه های علمی کاربردی - طراحی و چیدمان فروشگاه- چیدمان و طراحی فروشگاه


 طراحي و چيدمان فروشگاه

"اصول استراتژي فروشگاهي و خرده فروشي"

مقدمه :

 باتوجه به پيدايش وايجاد ساختار جديد و فن آوري نوين در بخش خرده فروشي و فروشگاهي ، شدت رقابت در بين آنها در حال افزايش است . علاوه برآن ، وجود تغييرات وسيع در نيازها و خواسته هاي  مشتريان ، فروشگا هها و برنامه ريزان را مجبور به توجه بيشتر به برنامه هاي بلند مدت و تفكر در خصوص برنامه استراتژيك نموده است .

 استراتژي فروشگاهي :

 اصطلاح استراتژي فروشگاهي عبارت است از ميزان و فراواني فعاليتهايي كه در يك واحد فروشگاهي انجام مي گيرد  به طور مثال فروشگاهها ميتوانند فعاليت هاي خود را در خصوص استراتژي كالا ، استراتژي هاي انگيزشي و تشويقي ، استراتژي مالي ، استراتژي موقعيت و مكان فروشگاه ، استراتژي ارتباطالات مشتري و استراتژي  مارك تجاري تنظيم نمايند .

استراتژي فروشگاهي با شاخص هايي همچون اهداف بازار فروشگاه ، تعيين چارچوب و برنامه هايي به منظور افزايش رضايتمندي و دستيابي به اهداف بازار و تنظيم برنامه هاي اساسي فروشگاه بر روي ايجاد مزيت هاي رقابتي بادوام و با ثبات تعيين مي گردد .

هدف بازار ، بخشي بندي بازار به سوي اهدافي است كه در نتيجه آن برنامه هاي فروشگاه به سمت دستيابي و استفاده از منابع و شاخص هاي اساسي فروشگاه متمركز گردد .

چار چوب فروشگاه نيز تركيبي  از عوامل:

1-    كالايي

2-    خدمات پيشنهادي

3-    سياست قيمت گذاري كالا 

4-    تبليغات

5-     و برنامه هاي انگيزشي  = با رويكرد فروشگاهي است كه  به نمايش و طراحي ارائه كالاها و موقعيت فروشگاه مي پردازد.

در مفهوم فعاليت خرده فروشي و وفروشگاهي ، و در هنگام تدوين استراتژي توسعه اي 2 عامل( 1- مشتري 2- رقبا )  بايد از سوي  فروشگاهها مورد توجه و تاكيد قرارگيرد 

در بخش بندي بازار هدف نيز موقعيت فروشگاهها بيشتر درجهت تامين نيازها و خواسته هاي مشتريان است تا رقابت با رقبا ، بدين لحاظ ، فروشگاهها براي برآوردن نيازهاي مشتريان بر روي اين شاخص تمركز نموده و تلاش مي كنند تا اين هدف به يك برنامه دائمي و متداول تبديل شود .

ايجاد مزيت رقابت بادوام :

عامل نهايي يا ركن اصلي در استراتژي فروشگاهي ، رويكرد فروشگاهها به ايجاد مزيت رقابتي بادوام است . مزيت رقابتي بادوام ، مزيتي است كه در دراز مدت ميتواند ثابت و پايدار بماند . ايجاد مزيت رقابتي ثابت و بادوام بدين مفهوم است كه فروشگاهها براي جلو گيري از ورود رقبا به بازار هدف و مشتريان خود، حصاري ايجاد كنند و مانع از نفوذ رقبا به اين بازار شوند با وجود اينكه فروشگاهها حصاري ميان جاذبه هاي خود ايجاد مي نمايند ، رقبا تلاش خواهند نمود كه چنين حصاري را شكسته و در آن نفوذ نمايند .

در طول زمان ، تمامي مزيت ها به دليل فشاري كه از سوي رقبا ايجاد ميشود . تضعيف خواهد شد : اما فروشگاههايي كه اين جاذبه ها و مزيت هاي را با دوام و ثابت كرده باشد ، چنين فشار و نيرويي را به حداقل مي رساند و سود آوري فروشگاهها را در زمانهاي طولاني تر تضمين مي نمايد .

در حقيقت ، ايجاد يك مزيت رقابتي با دوام و ثابت ، كليد بهبود عملكرد مالي در دراز مدت خواهد بود   پنچ فرصت هم براي فروشگاهها به منظور توسعه و ايجاد مزيت رقابتي بادوام عبارت است از :

1)      وفاداري مشتري .

2)      موقعيت و مكان فروشگاه 

3)      ارتباط با تامين كنندگان كالا 

4)      پرسنل وكاركنان متعهد و موثر 

5)      كاركردهاي اجرايي كم هزينه 

مزيت هاي رقابتي با دوام بايددربرنامه هاي بلند مدت فروشگاهها قرارگيرند ، به نحوي كه امكان كپي برداري آن توسط رقبا كاهش يابد .

الف- وفاداري مشتري     customer loyalty

 وفاداري مشتري درمفهوم تعهد مشتريان براي خريد از يك فروشگاه است درحقيقت مشتريان فروشگاهي را به فروشگاه ديگري ترجيح ميدهند . مشتري وفاداركسي است كه با وجود شرايط بهتر و نزديك تر براي انجام عمل خريد مكان و فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمايد 

v     روشهايي كه فروشگاهها ميتوانندمشتريان وفادار داشته باشند عبارتند از :

1)      موقعيت و جايگاه مناسب فروشگاه 

2)      خدمات وسيع و گسترده به مشتري 

3)      ارتقاء پايگاه داده هاي فروشگاه 

4)      عرضه كالاهاي منحصر به فرد وويژه 

الف – 1) موقعيت و جايگاه فروشگاه   positioning  :

يك فروشگاه قادراست وفاداري مشتري را به وسيله ايجاد وتوسعه تصويري مطلوب از فروشگاه در ذهن او تقويت و استحكام بخشد كه اين عمل از طريق ( ارائه خدمات ويژه – طراحي زيبا -  نحوه فعاليتهاي اجرايي و- و نحوه برخورد پرسنل) امكان پذيراست .در واقع موقعيت و جايگاه فروشگاه كه در ذهن مشتري قراردارد . داراي ارزش است و يك عامل حياتي و موثر محسوب ميشود  نه آن تصوري كه يك مدير فروشگاه از واحد خود دارد . بنابراين فروشگاهها بايد بدانند كه چه تصوري درذهن مشتري نسبت به فروشگاه وجوددارد وآيا فروشگاه با خواسته هاي او هماهنگ و سازگار است .؟

الف – 2) سرويس و خدمات   services    :

فروشگاه هاباارائه سرويس وخدمات ويژه قادرهستند مشتريان خود را به فروشگاه وفادار نمايند اما بايد بدانيم كه ارائه خدمات و سرويس هاي مناسب و عالي بهمشتريان به صورت دائمي امري بسبيار دشوار استو ايجاد هماهنگي وسازگاري با پرسنل فروشگاه درجهت ارائه خدمات دشوار ميباشد بدين سبب ارائه خدمات بايد به شكل مكانيزه و ماشيني صورت پذيرد .

ارائه خدمات مناسب به مشتريان يك سرمايه گذاري محسوب شده و فروشگاهها را به يك شهرت رقابتي مي رساندكه درنتيجه آن فروشگاهها با ارائه خدمات مناسب و عالي به مشتريان ميتوانند به يك مزيت رقابتي بادوام و با ثبات دست يابند كه در دراز مدت منافع قابل توجهي براي آنان به دنبال خواهد داشت .

الف -3) پايگاه داده هاي فروشگاه :

ايجاد پايگاه داده هاي فروشگاهي توسعه و عملياتي كردن برنامه هاي فروشگاه و بهينه سازي آنها را به دنبال دارد ايجاد سيستم اطلاعات مشتريان تجزيه و تحليل الگوي خريد آنها از طريق جمع آوري اطلاعات خريد و بررسي نيازها و خواسته هاي مشتريان و ارزيابي مستمر اين پايگاهها ي اطلاعاتي به فروشگاهها در جهت برنامه ريزي فعاليت هاي خود مطابق با خواسته هاي مشتريان ورفع نياز آنها و نهايتا" وفاداري مشتريان كمك قابل ملاحظه اي مي نمايد .

الف – 4) كالاهاي منحصر به فرد و فوق العاده :

داشتن كالاهايي با مارك هاي تجاري عمومي براي توسعه وفاداري مشتريان كاري بسيار دشوار است زيرا رقبا نيز به اين كالاها براي خريد دسترسي دارند و شما صرفا" با داشتن كالاهاي ويژه اي كه در انحصار شما باشد ميتوانيد از اين اهرم براي ايجاد وفاداري ودر مشتريان استفاده نماييد.

ب) مكان و موقعيت فروشگاه  location  :

يكي ازمهمترين عوامل موفقيت يك فروشگاه موقعيت مكاني آن است مقيت مكاني فروشگاه يك عامل حياتي دربخش مصرف كنندگان فروشگاهي به حساب مي آيد و اين عامل يك مزيت رقابتي بادوام و با ثبات است كه توسط رقبا قابل كپي برداري نيست 

ج) ارتباط باتامين كنندگان كالا :

توسعه ارتباطات محكم و قوي باتامين كنندگان كالا شرايطي به وجود 'مي آورد كه فروشگاهها به افزايش ارتقاء فعاليت هاي اختصاصي خود قادر باشند كه اين فعاليت ها عبارتند از :

1.      فروش بعضي از  كالاهاي انحصاري در منطقه 

2.      خريدكالا با قيمتي پايين تر و يا در شرايطي بهتر نسبت به رقبايي كه ارتباطات ضعيف تري دارند 

3.      در يافت و تحويل كالاها در زمان كوتاهتر 

ارتباط با تامين كنندگان كالا ها مشابه ارتباط با مشتريان بهمثابه مزيت رقابتي مناسبي است كه در دراز مدت توسعه مي يابد و از طرف رقبا به سادگي قابل جبران نخواهدبود 

د ) كاركنان و پرسنل متعهد و موثر Effeetive committed employees   

فعاليت فروشگاهي فعاليتي است كه ارتباط عميق و غير قابل انگاري ميان كاركنان و پرسنل فروشگاه ايجاد نمايد كه در راستاي چنين فعاليتي شاغلين فروشگاه نقش موثري در ارائه خدمات به مشتري  و ايجاد وفاداري در آنها نسبت به فروشگاه ايفا مينمايند 

 همچنين دانش و آگاهي پرسنل و مهارت آنها براي دستيابي به اهداف فروشگاه موثر است و به عنوان يكي از عوامل حياتي موقعيت در صنعت فروشگاهي محسوب مي شود 

5)هزينه هاي عملياتي و اجرايي پايين  Low cost operations :

كليه فروشگاهها معمولا نسبت به وضعيت هزينه اي خود نگران هستند هزينه ها در فعاليت هاي فروشگاهي و خرده فروشي حتي براي فروشگاههايي كه درآمدبسيار بالايي دارند بسيار مهم وحياتي است فروشگاهها همواره تلاش ميكنند تا با پايين آوردن هزينه هاي عملياتي سود خالص را افزايش داده واز طريق افزايش سود آوري ميزان سرمايه گذاري برروي جاذبه هاي فروشگاهي وارائه خدمات مطلوب به مشتريان راارتقاء بخشيده و در نهايت موجبات افزايش فروش رافراهم آورند.

به طور مثال فروشگاههاي Wal-mart به منظور كاهش هزينه هاي توزيع كالا در نزديكي تعدادي از فروشگاهها انبارهايي احداث نموده است .

v    استراتژي هاي رشد Growth  stratejies

چهار مدل از فرصتهاي رشد كه ممكن است فروشگاهها به آن دست يابند . عبارت است از 

1-    نفوذ در بازار

2-    توسعه و گسترش بازار 

3-     گسترش چار چوب فروشگاهي 

4-    تنوع

1-    نفوذ در بازار Market penetration

يكي از فرستهاي نفوذ در بازار سرمايه گذاري مستقيم بر روي مشتريان كنوني فروشگاههاست .

*از جمله رويكرد هايي كه براي افزايش نفوذ در بازار ميتوان استفاده نمود عبارتند از :

1-1: فروشگاهها ميتوانند با ايجاد شرايط مناسب ، تعداد دفعات بازديد مشتريان را افزايش داده و ميزان خريد آنها را در هر بار مراجعه افزايش دهند .

2-1: جذب مشتريان جديد از طريق گشايش فروشگاهها بيشتر و افزايش ساعت كاري فروشگاههاي موجود 

3-1: نمايش كالاهاي متنوع كه منجر به افزايش خريد تفنني و خريد بدون برنامه مشرتيان خواهد شد 

4-1: آموزش پرسنل فروش 

5-1: افزايش كالاهاي مكمل براي تكميل سبد كالايي مشتريان 

2-   توسعه بازارMarket expansion :

فرصت هاي مناسب براي توسعه بازار را ميتوان به طرق مختلف ايجاد نمود از جمله :

1-2: ايجاد واحدهاي جديد كالايي / خدماتي .

2-2: افزايش تنوع خدمات ارائه شده به مشتريان .

3- 2: احداث فروشگاههايي مناسب با سليقه مشتريان در مكان هاي جغرافيايي جديد .

شايان ذكر است كه استفاده از فرصتهاي توسعه بازار به دليل بالا بودن ميزان ريسك آن ، نياز به اطلاعات دقيق و عملي تري از مشتريان و نيازهاي بازار دارد 

3-   توسعه چارچوب فعاليت فروشگاه :

فروشگاههاي مي توانند در زمينه توسعه فعاليت هاي خود ، به نيازها و خواسته هاي مشتريان در يك چار چوب جديد و در يك بازار هدف مشابه توجه نمايند . افزودن چنين كالاها و خدماتي به طرح كلي فروشگاه با سرمايه اندكي قابل اجراست  

4-   تنوع : Diversification

فروشگاه ميتواند با ايجاد هدف بازار جديد و شناسايي خواسته هاي مشتريان در شرايط ( كنوني / مشتريان جديد ) و شناسايي وجه مشترك آنان و توسعه سيستم اطلاعات مديريت ، بازار جديدي براي افزايش فروش ايجاد نمايد .

v    استراتژي ارتباطات مشتري در بخش فروشگاهاي customer communications strategg

ارتباطات : ارتباطات فرآيندي است آگاهانه يا ناآگاهانه ، خواسته يا ناخواسته كه از طريق آن احساسات و نظرات به شكل پيامهاي كلامي و يا غير كلامي بيان گرديده ، پس ارسال ، دريافت و ادراك ميگردد

مكانيسم سيستم ارتباطات به منظور تنظيم خواسته ها و مطالبات مشتريان مد نظر قرار مي گيرد كه بر اساس آن ، صاحبان فروشگاهها ي موفق ، مايلند بدانند كه چه چيزي مطلوب مشتريان آنهاست ، بدين سبب ، خواسته ها و پيام مشتريان بايستي به شكل شفاف و صحيح از يك مسير واحد و مشخص به دست آيد و توسط مديران فروشگاها با نظم خاصي در برنامه هاي استراتژيك فروشگاه قرار گيرد 

v    نياز به ارتباط موثر:

به منظور اجراي سياست ارتباطات مشتري در يك فروشگاه ، تلاش مي شود مزيت هاي موجود در فروشگاه را با ساير رقبا مقايسه نمود و مشتريان رااز اين امر آگاه ساخت 

به عبارت ديگر فروشگاهها بايد تغييرات مثبتي در احساس ، ديدگاه و نگرش مشتريان واقعي و بالقوه به وجود آورند واز اين طريق است كه مي توانند مزيت هاي رقابتي به دست آورند .

v    انواع ارتباطات :

تعداد زيادي انتخاب براي پيام هاي ارتباطي با مشتريان وجود دارد از ميان مجموع روشهاي ارتباطي كه ميتوان شناسايي كرد ، با اهميت ترين و ضروري ترين آ‹ها را مي توان به دو دسته ( شخصي –  و غير شخصي ) تقسيم نمود .

هر شخصي كه در فروشگاه  و يا يك فعاليت خرده فروشي مشغول به كار است وظيفه و مسئوليت بزرگي براي توسعه و پيشبرد اهداف و آرمانهاي شركت به عهده دارد .

هر كدام ازكاركنان فروشگاه نقش موثري در ايجاد رضايتمندي مشتري و موقعيت بازار آن فروشگاه ايفا ميكند بدين دليل ، مديران فروشگاه بايد كليه پرسنل خود را در اين زمينه آگاه و رفتار آنها را ( نظارت – ارزيابي و كنترل ) نمايند .

به منظور ارائه كالا به مشتري بايد شرايط مناسبي را براي اجراي سه مرحله :

1-    قبل از خريد ( امكان جستجو و تحقيق – مقايسه )

2-    هنگام خريد ( ارائه تسهيلات مناسب 

3-    وبعد از خريد( ارائه خدمات تحويل ، نصب ، راه اندازي و آموزش ) 

براي او مهيا نمود تا بتوان رضايت اورا حاصل نموده و ارتباط شايسته اي با او برقراركرد 

اجراي چنين برنامه هايي علاوه بر ( سرمايه گذاري كافي براي تامين تجهيزات)( به پرسنل شايسته و آموزش ديده ) هم نيازمند است تا بتوان خدمات مناسبي مهيا و ارائه نمود . ***

v    وظايف اجرايي برنامه ارتباطات :

پس از تامين كالا براي فروشگاه كه برنامه اي بسيارمهم براي مديران فروشگاه است . اقدام بعدي براي مديران فروشگاها ، تدوين برنامه ها و تصميمات اجرايي براي ارتباط با مشتريان به منظور جذب آنها به فروشگاهها و سايتهاي اينترنتي و ترغيب و تشويق آنها براي خريد كالاست .

فروشگاههاي زنجيره اي ازطريق موارد زير با مشتريان ارتباط برقرار مي كنند 

1-    تبليغات 

2-    محركها و انگيزه هاي فروش 

3-    ارتباط هاي عمومي 

4-    فضاي فروشگاه 

5-    نمايش و نحوه عرضه كالا 

6-    پرسنل و كاركنان فروش 

هدف از بر قراري اين ارتباط (خبردادن ، متقاعد كردن ، ياد آوري كردن ) ميباشد 

1-    خبر دادن : اولين وظيفه اجراي براي برنامه ارتباطات فروشگاه با مشتري ، دادن اخبار مورد نياز مشتري در خصوص ( كالاها – خدمات – و ساير مشخصات فروشگاه )  از قبيل ( آدرس – تلفن – سايت اينترنتي – E-mali – تنوع كالا – بخشهاي فروشگاه – وخدمات موجود در فروشگاه ) است تا از اين طريق ، مشتريان با شرايط وضعيت فروشگاه آشنان شوند 

2-    متقاعد كردن : دومين وظيفه مديران فروشگاهي به منظور ارتباط با مشتريان ، ترغيب نمودن و ايجاد انگيزه در مشتريان جهت بازديد از فروشگاه و نهايتا" خريد كالا و استفاده از خدمات موجود در فروشگاه است . مانند ، توزيع جوايز ، اجراي مسابقه ، تخفيفهاي ويژه ، برنامه هاي تفنني ، تفريحي 

3-    يادآوري كردن : تمام فروشگاهها به اين موضوع واقف و آگاه هستند كه يكبار خريد مشتري از فروشگاه براي حيات و  بقاي فروشگاه كافي نيست ، و مديران فروشگاهها بايد تدابيري اتخاذ كنند كه خريد ، توسط مشتري تداوم يابد و باتوجه به اينكه در يك محيط رقابتي ، ساير رقبا اقدام به ا رائه كالاها و خدمات جديد تري مينمايند . احتمال جذب مشتريان يكديگر وجود دارد بدين لحاظ ، مديران فروشگاهها بايد با روشها و سياستهاي خاص مشتريان را به فروشگاه وفادار نمايند كه اين امر ، ازطريق شناسايي بهترين مشتريان و ارائه ( كارت تخفيف – خبر نامه – ارسال ليست كالاهاي و خدمات جديد – بن كالا – آگاه كردن مشتريان از حراجي ها و فروشگاهها ي فوق العاده ) به آنها صورت مي گيرد .

v    روشهاي برقراري ارتباط با مشتريان :

1)      ارتباطات غير شخصي با هزينه ( تبليغات  ، فضاي فروشگاه ، وب سايت ، محركهاي فروش)

2)      ارتباطات انساني با هزينه ( پرسنل فروش ، ايميل )

3)      ارتباطات انساني بي هزينه ( محاوره هاي دهان به دهان )

4)      ارتباطات غير شخصي كم هزينه ( ارتباط عمومي)

1-   ارتباطات غير شخصي با هزينه :

ارتباطات غير شخصي با هزينه شامل(تبليغات ، فضاي فروشگاه ، وب سايت ، محركهاي فروش و.....) مي باشد 

ü     تبليغات : يكي از روشهاي ارتباطات با هزينه است كه تاثير مناسبي در جذب مشتريان نسبت به فروشگاه دارد كه معمولا از طريق( راديو ، تلويزيون ، روزنامه ، بيلبورد و.......) صورت مي گيرد .

             فروشگاه هاي زنجيره اي معمولا بين 3تا 5 درصد از درآمد خود را صرف هزينه هاي تبليغاتي مي كنند 

ü     محركهاي فروش: يك ارزش افزوده براي مشتري محسوب مي شود كه او را براي بازديد و خريد از فروشگاه ترغيب مي نمايد. مانند ( بن كالا، كوپن ، جوايز ، برگزاري مسابقه ) كه برخي از تامين  كنندگان كالا به منظور جلوگيري از استوك و ماندگاري بيش از حد كالاهايشان در فروشگاهها ، اقدام به توزيع بن خريد كالاهاي خود مي نمايند .

استفاده از محركها و انگيزه هاي فروش به طور معمول در كوتاه مدت موثر است ، استفاده از چنين روشي در دراز مدت ، تاثير قابل ملاحظه اي در جذب مشتريان نخواهد داشت ؛ زيرا فروشگاه عامل جذب كننده نيست و مشتريان صرفا به خاطر كالاي مورد نظر و استفاده از ارزش افزوده مازاد جذب فروشگاه ميشوند  اما متاسفانه مديران فروشگاهها به دليل اثر گذار سريع چنين روشي ، از اجرا و تدوين برنامه هاي جايگزين و مزيت هاي بلند مدت غافل مي شوند كه پس از مدتي چنين فروشگاههاي دچار مشكل مي گردد 

ü     نمايش و نحوه عرضه كالا در فروشگاه : اين روش نيز از روشهاي بسيار موثر در ارتباط با مشتريان و جذب آنها در فروشگاههاست ، تحقيقات گسترده نيز نشان ميدهد كه يكي از مهمترين عوامل جذب مشتريان در فروشگاه ، جذابيت فروشگاه و شيوه نمايش كالاهاست 

ü     فضاي داخلي فروشگاه : نيز از ديگر روشهاي غير شخصي با هزينه است كه شامل ( روشنايي ، درجه حرارت ، صدا و موزيك ، ويترين ، قفسه ها و لاين ها و ......)

2-   ارتباطات انساني باهزينه :

ü     پرسنل فروش در فروشگاه : از اصلي ترين عناصر ارتباطات انساني هزينه دار با مشتريان است  پرسنل فروش و فروشنده ها در فروشگاهها ، اصولا به عنوان دستيار وهمكار مشتريان محسوب مي شوند و در اين فرآيند ارتباطي ، بسيار موثر واقع شده و اطلاعات مورد نياز مشتريان را رودر رو و چهره به چهره به آنان منتقل مي كنند 

ü     E-mali : يكي ديگر از روشهاي انساني با هزينه است كه فروشگاههاي زنجيره اي الكترونيكي با استفاده از آن ( ليست كالاهاي جديد – فهرست قيمتها – حتي فاكتور – و سفارشات مشتريان ) را دريافت و ارسال مينمايند .

3-   ارتباطات غير شخصي كم هزينه : 

         اصلي ترين روشها براي ايجاد ارتباطات غير شخصي كم هزينه با مشتريان ، استفاده از تبليغات عمومي در                  ( سطح شهر، كتابهاي زرد ، كاتالوگها ، استاديوم هاي ورزشي ، اتوبوسها ي شركت واحد و ..............) است كه در ايران ، استفاده از چنين روشهايي متداول مي باشد . اما نسبت به ساير كشورها جزء روشهاي كم هزينه تلقي         نمي شود 

4-   ارتباطات انساني بي هزينه :

در نهايت يكي از روشهاي مناسب و موثر در ايجاد ارتباط با مشتريان و جذب آنان در فروشگاهها صحبت ها ، گفتگوها و نقل قول هايي است كه در باره فروشگاهها صورت مي گيرد . معمولا ارتباطات محاوره اي با ( دوستان ، اقوام ، آشنايان و ......) مي تواند جاذب يا دافع فروشگاه باشد .

 

اصول مكان يابي فروشگاهي (store location)

مقدمه :

برنامه ريزي مكاني ، به ساماندهي نقاط توزيع فروشگاهها وترتيب قرارگرفتن ومراكز توزيع به منظور رفاه و آسايش مصرف كنندگان مي پردازد

يكي از معيارهاي اساسي و مهم در موفقيت يك فروشگاه ، موقعيت آن است . زير يك موقعيت مناسب ، علاوه بر اينكه خدمات رفاهي قابل توجهي را براي مشتري ايجاد مينمايد ، اهميت ويژه نيز از لحاظ ميزان فروش ، براي فروشگاه دارد .

اتخاذ تصميم در خصوص موقعيت فروشگاه بسيار مهم است ، زير ا تغيير دادن محل فروشگاه ، يا بسيار مشكل است و يا زيان بالايي به همراه دارد اگر فروشگاه در خصوص قيمت گذاري و تامين كالاها دچار اشتباه و مشكل شود اين معضل قابل جبران است ؛ اما اگر چنين اشتباهي درخصوص انتخاب محل و موقعيت فروشگاه صورت پذيرد جبران آن بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود 

تصميم گيريي در مورد محل و موقعيت فروشگاه به سه عامل اصلي و اساسي زير بستگي دارد :

1-    مشتريان   (Customers) 

2-    محيط عمومي شهر   (Generad area)

3-    محل اختصاصي فروشگاه  (specific site)

 موقعيت فروشگاه و مشتري :

بزرگترين عامل تعيين كننده در موقعيت ايده آل يك فروشگاه هدف بازار آن فروشگاه است  بطور مثال اگر هدف بازار آسايش و رفاه مشتري باشد ؛ بنابر اين ، در انتخاب محل فروشگاه بايد به رفاه و آسايش مشتري ، توجه ويژه اي نمود 

در واقع آنچه آسايش مشتري محسوب مي شود ، بستگي به نياز و توقع مشتري از فروشگاه دارد كه اين آسايش ازديدگاه مشتريان متفاوت است ، كه البته مي توان با تحقيق برروي خواسته هاي مشتريان،  به يك نياز سنجي واقعي رسيد و سپس با تحليل شاخص هاي مورد نظر ، به يك جمع بندي مناسب و واقعي براي احداث فروشگاه دست يافت ؛

به طور مثال ، عوامل ( كيفيت – خدمات – سرويس هاي رفاهي – پاركينگ و .....) مي تواند تامين كننده خواسته مشتري باشد .

موقعيت فروشگاه و محيط عمومي شهر : 

عوامل تعيين كننده محيط  عمومي شهر در جهت تصميم گيري موقعيت فروشگاه ، عبارت از :

الف ) تجزيه ئتحليل ناحيه تحت پوشش 

ب) تعيين پتانسيل فروش در سطوح مختلف شهر 

ج) انتخاب محل فروشگاه ، متناسب با اهداف بازار

تجزيه و تحليل ناحيه تحت پوشش: 

تجزيه وتحليل ناحيه تحت پوشش ، با مسائل جغرافيايي بسياري در ارتباط است . عوامل موثر واساسي براندازه و شكل ناحيه تحت پوشش ؛عبارت اند از:

 

1-    جاذبه هاي تجاري مركز خريد كه شامل : 

1.      اشكال فروشگاههاي بزرگ 

2.      تنوع وجداسازي كالاهاي پيشنهادي 

3.      نحوه تحويل كالا و ساير خدمات خرده فروشي 

4.      اعتبار و شهرت خرده فروشي هاي بزرگ و عمده 

5.      تسهيلات بانكي 

6.      تسهيلات پارك اتومبيل 

7.      محدوديتهاي ترافيكي 

 

2-    جذابيت هاي اجتماعي تفريحي 

3-    توزيع و پراگندگي جمعيت 

4-    ميزان رشد و تراكم جمعيت 

5-    الگوي مصرف منطقه و شهر 

6-    بعد مسافت براي دسترسي به فروشگاه 

7-    خطوط حمل و نقل ( جاده ، سيستم ريلي ، اتوبوس و .........)

8-    ميزان دسترسي به وسايل ارتباط جمعي ( روزنامه ، كتاب ، مجلات ، راديو وتلويزيون و.........)

9-    ميزان استفاده از وسايل نقليه شخصي 

10-ساير مراكز خريد رقيب در نزديكي بازار هد ف

11-مكان شناسي طبيعي از سطح بازار

v    سطوح تجاري : 

سطوح تجاري ، سطوحي هستند كه به وسيله مغازه هاي كوچك ، مغازه هاي شخصي و سوپر ماركت ها بازار راتشكيل مي دهند كه بيشترين و عمده ترين تاثير برروي اندازه ناحيه تحت پوشش توسط سطوح تجاري شخصي معين مي گردد

عوامل محلي، تاثير قابل ملاحظه اي بر موقعيت فروشگاه ميگذارد كه اين عوامل ، عبارتنداست از:

1-    ارتباط محل سايت با مركز خريد اصلي و همچنين ناحيه تحت پوشش

2-    ميزان دسترسي به موقعيت فروشگاه ( site)

3-    توانايي و قدرت رهگيري تجاري ، مانند قرارگرفتن فروشگاه در مسير عبور عابرين 

4-    جذابيت هاي محيطي 

5-    هماهنگي و متناسب بودن باساير فعاليت هاي تجاري محل ، ( بورس )

6-    شناسايي و ارزيابي فروشگاههاي رقيب از لحاظ موقعيت اندازه و شكل و ويژگيها و توانمندي ها

 

v    شرايط اختصاصي محل فروشگاه : 

 

پس از ارزيابي شرايط و عوامل عمومي موقعيت فروشگاه به اين شاخص هاي اختصاصي بايد توجه نمود :

الف ) متناسب بودن محل فروشگاه با هدف 

ب ) تناسب اجاره بها و يا قيمت خريد زمين كه در اين صورت هزينه هاي سنگيني به مجموعه تحميل نمي شود 

ج) هماهنگي و تناسب محل از لحاظ سمت ، جهت و اندازه محل فروشگاه كه ميتواند برروي تقويت و يا تضعيف فروش موثر باشد 

 

v    تحقيقات در محل و موقعيت فروشگاه (site research)

 

به منظور كنترل نهايي و تعيين كارايي محل فروشگاه پيشنهادي ، عوامل و شاخص هاي تكميل كه بايد مورد توجه قرارگيرد عبارت اند از:

 

1-    تعداد جمعيت عابر پياده و وسايل نقليه كه از نزديك محل فروشگاه در مقايسه با موقعيتهاي مشابه تردد ميكنند 

2-    محل فروشگاه بايد متناسب باساير مشاغل در محدوده مورد نظر باشد 

3-    چهره و نماي محل فروشگاه بايد با دپارتمان هاي فروشگاه متناسب باشد 

4-    تخمين و برآورد فرو ش كل در يك واحد خرده فروشي جديد 

5-    درصد سهم بازار از طريق فروشگاههايي كه از لحاظ اندازه و كيفيت در ناحيه تحت پوشش مشابه مي باشند 

6-    سهم رقبا به وسيله اندازه گيري شاخص هايي چون اندازه خالص سطح فروش تعداد فروشنده هاي تعداد صندوقها و تنوع كالا و قيمت كالاها به روش قياسي مشخص گردد 

7-    براي آگاهي سرمايه گذار از ميزان بازگشت سرمايه بايد سود ناويژه براي هر بخش از كالاها تخمين و برآورد گردد 

8-    شناسايي تركيب كالاها و محصولات بر اساس الگوي مصرف در ناحيه تحت پوشش

9-    بر آورد هزينه هاي سرمايه اي شامل هزينه هاي ساختماني هزينه هاي اقلام سرمايه اي و ثابت 

10-برآورد هزينه هاي عملياتي و سود خالص

 

 كسري و مغايرت كالاها در فروشگاهها

مقدمه :

               مديريت فروشگاهي كه از آن به عنوان يكي  از پيچيده ترين مديريت ها در سطح بنگاههاي اقتصادي نام مي برند ، برمبناي چهار ركن اساسي فعاليت مي كند كه شامل:

1-     شكل و نحوه معاملات تجاري 

2-     نمايش و ارائه كالا 

3-     خدمات مشتري 

4-     ارتباطات با مشتري 

يكي از بزرگترين و مهمترين معضلات در فروشگاهها دنيا كسري كالاهاست كه به طورمرتب در حال رشد است اين كسري مربوط به ( سرقت ، دزدان فروشگاهي ، فروشنده هاي كلاهبردار، اشتباهات اجرايي ) بوده است 

با توجه به بررسي هاي انجام شده در فروشگاههاي معتبر دنيا مقدار كسري كالاها در فروشگاه حدودا" يك درصد فروش خالص پيش بيني شده است كه كل كسري فروشگاه شامل :

1-    دزد بري فروشگاه 

2-    كاهش كالا 

3-    مغايرت حسابها 

4-    سرقت 

5-    عدم وصول چكها و اعتبارات است 

اين بررسي ها همچنين نشان مي دهد كه به طور متوسط 42 درصد از كسري هاي عمومي مربوط به شاغلين دزد  در فروشگاههاست 

32 درصد مربوط به دزدان فروشگاهي كه از بيرون مي آيند و26 در صد مربوط به اشتباهات سيستم و افراد است 

:: برچسب‌ها: دانلود پرسشنامه رایگان, پروژه چیدمان فروشگاهی, پرسشنامه
ن : خانم گودرزی
ت : دوشنبه 1391/01/28
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید